Tapahtumayhteistyösopimus, Emma Gaala -tapahtuma, Musiikkituottajat – IFPI Finland ry

HEL 2019-011917
More recent handlings
§ 64

Helsingissä järjestettävä Emma Gaala -tapahtumaa koskeva yhteistyösopimus Musiikkituottajat – IFPI Finland ry kanssa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n välisen yhteistyösopimuksen liittyen Helsingissä lauantaina 5.2.2022 tai myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana järjestettävään Emma Gaala -tapahtumaan.

Yhteistyön arvonlisäveroton arvo on enintään 30 000 euroa, joka maksetaan talousarvion kohdalta 40 10 01, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tapahtumatuotantojen määrärahasta (sisäinen tilaus 2980000014).

Kyseessä on hankintalain liite E kynnysarvon alittava erityiset palvelut CPV koodi 79952000-2 [Tapahtumapalvelut] ja se toteutetaan suorahankintana.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti mm. tapahtumilla on merkittävä rooli Helsingin viihtyisyyden, elinvoiman ja vetovoimaisuuden rakentamisessa. Lisäksi Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani, toimiva tapahtumien alusta sekä suosittu kongressikohde.

Emma Gaala on vuosittain järjestettävä musiikkialan tapahtuma, joka palkitsee vuoden parhaat artistit ja yhtyeet. Yhteistyösopimuksella ja sen liitteellä sovitaan yhteistyön sisällöstä, vastuista ja vastikkeista sopijapuolten kesken mm. helsinkiläisille nuorille järjestettävistä musiikkialan työpajoista.

Hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailutusta, koska tarjoaja on ainoa, joka kykenee toimittamaan tarvittavan palvelun. Musiikkituottajat – IFPI Finland ry omistaa Helsingissä järjestettävän Emma Gaala – tapahtuman järjestämisoikeuden.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 17.12.2019, § 202 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 300 000,00 euroon saakka.

This decision was published on 11.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja