Vuokraus, asuntotontti 33364/7, Neitoperhosentie 7, Honkasuo, Kaarela, Asunto Oy Helsingin Ryytisalvia

HEL 2019-012003
More recent handlings
§ 103

Asuntotontin (AP, 1 200 k-m2) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Ryytisalvialle (Kaarela, Honkasuo, tontti 33364/7)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotontit-tiimin tiimipäällikkö päätti vuokrata Asunto Oy Helsingin Ryytisalvialle (Y-tunnus 2994090-1) Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) korttelin 33364 tontin 7 (kiinteistötunnus 91-33-364-7, pinta-ala 2 452 m2, osoite Neitoperhosentie 7) asuntotarkoituksiin ajaksi 16.4.2020 – 31.12.2080 liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Asuntotontit -tiimin tiimipäällikkö päätti oikeuttaa toiminnanohjaus ja sopimukset –tiimin tiimipäällikön tai muun määräämänsä allekirjoittamaan edellä tarkoitetun maanvuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä.

Tiimipäällikkö päätti merkitä tontin 33364/7 lyhytaikaisen vuokrauksen (A1133-780) rakennusluvan hakemista varten päättymään 15.4.2020.

Lopuksi tiimipäällikkö totesi, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy.

(A1133-798)

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 29.5.2018 (279 §) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista erityistä toimivaltaansa muun muassa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asuntotonttitiimin tiimipäällikölle. Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on toimivaltainen antamaan vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä asuntotarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut tontille yleiset vuokrausperiaatteet ja tonttia koskeva varauspäätös on tehty.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 27.3.2019 (asia 7) vahvistanut tontin vuokrausperiaatteet ja kaupunginhallitus on päätöksellään 5.11.2018 (691 §) varannut tontin luovutettavaksi hintakontrolloituun omistusasuntotuotantoon.

Tämän vuoksi asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on toimivaltainen päättämään asuntotontin 33364/7 pitkäaikaisesta vuokrauksesta.

Päätös on toimivaltaisen viranhaltijan ja kaupunginvaltuuston päätösten mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä.

Muutoin vuokrauksen perustelut ilmenevät liitteenä 2 olevasta perustelumuistiosta.

This decision was published on 06.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36454

maria.mannisto@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö