Hankesuunnitelma, Herttoniemen metroaseman kannen vesieristyksen uusiminen

HEL 2019-012019
More recent handlings
Case 8. / 215 §

Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusiminen, hankesuunnitelma

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusimisen hankesuunnitelman 26.11.2019 esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 3,6 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusimisella nykyisen bussiterminaalin länsipuolella valmistaudutaan Herttoniemen metroaseman ympäristön laajempaan kehittämiseen ja mahdollistetaan tulevan kehittämishankkeen aikaisia väistötilaratkaisuja alueella. Kannen vesieristeen uusiminen estää vuodot metroradalle ja laiturialueelle.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin strategian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti 22.8.2019, 137 §, järjestää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) kanssa suunnittelu- ja toteutuskilpailun Herttoniemen metrokorttelista erityisalojen hankintalain mukaisena kilpailullisena neuvottelumenettelynä.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982 yhtenä Helsingin metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista. Asemaa käyttää päivittäin noin 35 000 ihmistä.

HKL:n ja KYMP:n järjestämässä suunnittelu- ja toteutuskilpailussa etsitään Herttoniemen metroaseman peruskorjausta, uutta bussiterminaalia ja lippuhallia koskevalle kokonaisvastuu-urakalle urakoitsija sekä metrokortteliin suunnitellun uudisrakentamisen toteuttaja. Suunnittelukilpailun tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toimiva, viihtyisä, turvallinen ja etenkin yleisessä käytössä olevilta tiloiltaan helppokäyttöinen sekä kovaa kulutusta kestävä hybridirakennus, jonka maantasokerroksen tärkein tila olisi metroaseman ja bussiterminaalin lippuhalli noin 50 000:lle päivittäiselle käyttäjälle. Tulevaisuudessa bussiterminaali tulo- ja lähtölaitureineen sijoittuu keskeisen lippuhallin ympärille hybridirakennuksen alle. Rakennus muodostaisi Länsi-Herttoniemen puoleisen maamerkin voimakkaasti kehittyvälle Herttoniemen keskustalle.

Herttoniemen metroasemalla ei ole toteutettu valmistumisen jälkeen merkittäviä perusparannustöitä ja siten myös aseman maanalaisen osan kannen vesieristeet ovat alkuperäisessä kunnossa. Vesieristeen uusiminen on siten ajankohtainen hanke, vaikka kohteeseen ei olisikaan tulossa mitään muita muutostöitä tai kehityshankkeita.

Jos hanketta ei toteuteta ennen metroaseman alueen kehityshanketta, siirtyy hankkeen toteuttamismahdollisuus vähintään 6 vuodella. Tällöin riski mahdollisista vuotovahingoista metroaseman rakenteille kasvaa merkittävästi.

Em. Herttoniemen metrokorttelihankkeen myötä on vesieristeen uusiminen tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen laajemman hankkeen toteuttamista, sillä ohjelmoimalla hankkeet näin mahdollistetaan laajemman hankkeen aikaisten tarpeellisten väistöratkaisujen, esim. bussiterminaalin osalta, toteuttaminen suunnittelussa laajuudessa ja joukkoliikenteen toimivuus varmistaen.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa uusitaan metroaseman katon muodostavan kansirakenteiden vesieristys kiinteistöllä 091-043-0172-0001 sijaitsevan K-Hertta supermarketin ja aseman nykyisen bussiterminaalin välisellä alueella. Vesieriste uusitaan myös Hiihtomäentien kohdalta.

Hankkeen toteuttaminen vaatii nykyisten katu- ja aukiorakenteiden avaamista, jotta nykyinen kannen vesieristys voidaan purkaa pois ennen uusimista.

Vesieristeen uusiminen vaiheistetaan niin, että liikenne Itäväylän liittymäalueelle Hiihtomäentieltä ja nykyisen bussiterminaalin toiminta on mahdollista läpi hankkeen toteutuksen. Nämä hankkeen aikaiset tilapäisen liikennejärjestelyt suunnitellaan yhdessä KYMP:n ja kiinteistön kanssa.

Hankkeella ei ole työnaikaisia vaikutuksia metroliikenteeseen. Vaikutukset muuhun alueen joukkoliikenteeseen huomioidaan em. liikennejärjestelyjen kautta. Mahdollisista joukkoliikenteen poikkeuksista tiedotetaan yhteistyössä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) kanssa yhdessä.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusimisen kustannukset ovat enintään 3,6 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Marraskuun 2019 loppuun mennessä hankkeelle on tullut suunnittelukustannuksia 0,15 milj. euroa.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 1,8 milj. euroa ja vuodelle 2021 1,64 milj. euroa. Hankkeen kustannukset on HKL:n vuoden 2020 budjetin laatimisessa huomioitu osin, mutta budjettiin ”HN metroaseman rakennekorjaus” –hankkeelle merkitty laajuus ei enää täysin vastaa nyt päätettävänä olevaa hanketta. Vuodelle 2021 kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa tuolle vuodelle.

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle kohdistuvan 3,5 milj. euroa vuosien 2019-2021 aikana.

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia 0,1 milj. euroa.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 25 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,14 milj. euron vuotuisen lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,07 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensä noin 1,17 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,07 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 1,57 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungille liikenneliikelaitoksen tukena maksettavaksi.

Hankkeen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,09 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla. Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusimisen kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,14 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä. Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Close

This decision was published on 20.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Ask for more info

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi