Toimivallan siirtäminen toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille määräaikaisten tehtävälisien myöntämisessä

HEL 2019-012069
More recent handlings
§ 27

Määräaikaisten tehtävälisien myöntämistä koskevan toimivallan siirtäminen toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille 1.12.2019 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti

1. Delegoida toimivallan määräaikaisten tehtävälisien myöntämiseen seuraaville viranhaltijoille, kullekin alaisensa henkilöstön osalta 1.12.2019 alkaen:

a) Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla:
 • toimialajohtajalle
 • palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle pois lukien:
  • tehtävälisät varhaiskasvatuksen esiopetusvastuusta, varajohtajatehtävästä, sijoituskokousten puheenjohtajana toimimisesta sekä työaikasuunnittelujärjestelmän alueellisten tukihenkilöiden tehtävistä palvelujen päälliköille
b) Kaupunkiympäristön toimialalla:
 • toimialajohtajalle
 • palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle
 • ydintoiminnan palvelujen päälliköille
c) Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla:
 • toimialajohtajalle
 • palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle
d) Sosiaali- ja terveystoimialalla:
 • toimialajohtajalle
 • palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajalle
 • ydintoiminnan palvelujen päälliköille
e) Kaupunginkansliassa:
 • kansliapäällikölle
 • osastopäälliköille
f) Helsingin kaupungin liikennelaitoksessa:
 • toimitusjohtajalle
g) Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksessa:
 • toimitusjohtajalle
 • yksikönjohtajille ja hallintopäällikölle
h) Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksessa:
 • toimitusjohtajalle
i) Pelastuslaitoksessa:
 • pelastuskomentajalle
j) Taloushallintopalveluliikelaitoksessa:
 • toimitusjohtajalle
k) Tarkastusvirastossa:
 • tarkastusjohtajalle
l) Työterveys Helsingissä:
 • toimitusjohtajalle

2. Todeta, että määräaikaisia tehtävälisiä myönnettäessä tulee huolehtia siitä, että toimialalla, liikelaitoksissa ja virastoissa luodaan päätöksenteon tueksi menettelytavat, joilla varmistetaan yhteiset linjaukset ja oikeat tasot tehtävälisäpäätöksille ja sen, että HR seuraa ja arvioi tehtävälisäpäätösten toteuttamista käytännössä.

3. Kumota tällä päätöksellä henkilöstöjohtajan aikaisemmat tehtävälisien delegointipäätökset (14 § ja 21 § / 2017).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (9.10.2019) ellei toimivallasta ole muuten säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta.

Tehtävälisä on tehtävän vaativuuteen perustuva määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan osa ja käyttäytyy kuin tehtäväkohtainen palkka. Tehtävälisää käytetään vain tilanteissa, joissa tilapäiset tehtävämuutokset aiheuttaisivat määräaikaisen tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksen virka- tai työehtosopimusten velvoittavien määräysten mukaisesti tehtävien vaativuuden muuttuessa olennaisesti. Tehtävälisää ei voida käyttää kun muutos tehtävän vaativuudessa on pysyvä. Kaikki muutokset tehtävissä eivät muuta tehtävien vaativuutta olennaisesti.

Tehtävälisä myönnetään aina euromääräisenä. Tehtävälisän suuruuden on oltava oikeassa suhteessa toimialan, viraston tai liikelaitoksen muiden tehtävien tehtäväkohtaisiin palkkoihin nähden eikä se saa aiheuttaa palkkavääristymiä. Tehtävälisät ovat kaupungilla yleisesti noin 5 % tehtäväkohtaisesta palkasta ja enintään 10 % siitä. Tätä korkeammista tehtävälisistä tulee aina konsultoida oman toimialan, viraston tai liikelaitoksen HR-asiantuntijoita, jotka ohjaavat ja tukevat palkan määrittelyä. Päättäjä vastaa oikeasta palkkatasosta ja yhdenmukaisten käytäntöjen toteutumisesta sekä siitä, että palkat ovat oikeassa suhteessa toisiinsa. Päättäjä vastaa myös tehtävälisien rahoituksesta oman budjetin puitteissa. Toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa luodaan myös käytännöt tehtävälisien käytön seuraamiseksi.

This decision was published on 28.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja