Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-53-19

HEL 2019-012141
More recent handlings
§ 1

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, määräaikainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, työavain KASKO-03-53-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopistoon määräaikaiseen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ********** ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021 sekä 1.varasijalle **********

Virkasuhteiseen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tuntiopettajan tehtävään valitulle ********** ei aseteta koeaikaa, koska hän on toiminut aikaisemmin vastaavissa tehtävissä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Valitun tulee ilmoittaa ottaako hän tehtävän vastaan, toimittaa terveydentilaansa koskeva selvitys ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote 18.12.2019 mennessä.

Päätöksen perustelut

Määräaikainen virkasuhteinen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tuntiopettajan tehtävä oli julkisesti haettavana ajalla 16.10. – 30.10.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella Kasko-03-53-19.

Ilmoituksessa tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään valittavalta edellytettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opettajan tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot opettajan pedagogisten opintojen ja soveltuvan työkokemuksen sekä kielitaitovaatimuksen osalta. Hakijan tulee saavuttaa kelpoisuusehdot ennen hakuajan päättymistä. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät opetushenkilöstöä koskevan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tuntiopettajuuden edistyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista varhaiskasvatuksen osaamista, taitoa ohjata opiskelijoita yksilöllisesti ja joustavasti, tiimityöskentelytaitoja sekä kehittävää työotetta.

Lisäksi tehtävässä edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa toimimisesta, kokemusta eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausosaamista.

Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus- ja ohjaustaidot monikielisissä yhteisöissä, kokemuksen omaopettajana toimimisesta sekä virtuaalisissa oppimisympäristöissä toteutettavan opetuksen edellyttämän digiteknisen osaamisen.

Tuntiopettajan tehtäviin kuuluu lähihoitajakoulutuksen opetus ja ohjaus Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille, opetus- ja muiden tehtävien hoitaminen opettajatiimissä, HOKS-työ, kehittämistyö, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen. Työtehtävät voivat olla sekä perusopinnoissa että osaamisalaopinnoissa. Työpiste on tehtävän alkaessa osoitteessa: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Hattulantie 2, 00550 Helsinki.

Määräaikaan 30.10.2019 klo 16.00 mennessä tehtävään haki 35 hakijaa. Hakijoista 27 täytti kelpoisuusehdot. Kelpoisista hakijoista kahdeksan kutsuttiin haastatteluun ja kaikki kutsutut haastateltiin. Hakijoista yksi perui hakemuksen ennen hakuajan päättymistä ja yksi haastattelun jälkeen.

********** täyttää kyseiselle sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opettajan tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot opettajan pedagogisten opintojen ja soveltuvan työkokemuksen sekä kielitaitovaatimuksen osalta.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

HL:n 51§ nojalla korjattu henkilön kelpoisuus, TSA 29.11.2019

**********

**********

Tehtävän edistyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista sosiaali- ja terveysalan osaamista, taitoa ohjata opiskelijoita yksilöllisesti ja joustavasti, tiimityöskentelytaitoja sekä kehittävää työotetta. Lisäksi tehtävässä edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa toimimisesta, kokemusta eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausosaamista.

Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus- ja ohjaustaidot monikielisissä yhteisöissä, kokemuksen omaopettajana toimimisesta sekä virtuaalisissa oppimisympäristöissä toteutettavan opetuksen edellyttämän digiteknisen osaamisen.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

HL 51 §:n nojalla korjattu henkilön pätevyys, TSA 29.11.2019

**********

**********

Päätös annetaan tiedoksi määräaikaiseen virkasuhteiseen tuntiopettajan tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 25.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miia Ojalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 26022

miia.ojalainen@hel.fi

Decisionmaker

Miia Ojalainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-3