Avustuksen hakeminen, valtionavustus, puurakenteisen pysäköintitalon kehittämishanke

HEL 2019-012263
More recent handlings
§ 50

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle "Puurakenteisen pysäköintitalon kehittäminen"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston asuminen-yksikölle 97 174 euroa vuodelle 2021 hankkeen "Puurakenteisen pysäköintitalon kehittäminen" (projektinumero 1095118) Helsingin osuuden kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea enintään 80 844 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen päätavoite on tuottaa rakennuslupatasoiset pääpiirustukset kahdelle puurakenteiselle pysäköintilaitokselle sekä laskelmat niiden elinkaari- ja investointikustannuksista sekä hiilijalan- ja -kädenjäljestä.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 02.12.2019 § 120 hyväksynyt valtionavustuksen hakemisen puurakenteisen pysäköintilaitoksen kehittämishankkeelle, joka toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Finnpark Oy:n kanssa. Ympäristöministeriö on päätöksellään (VN/9267/2019) myöntänyt hankkeelle avustuksen Puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta.

Puurakenteisen pysäköintitalon kehittäminen -hankkeessa tuotetaan rakennuslupatasoiset pääpiirustukset kahdelle puurakenteiselle pysäköintilaitokselle, joiden laajuutta ja kerroslukua voidaan varioida tarpeen mukaan. Pysäköintilaitoksen tavoitteena on olla modulaarinen siten, että se voidaan rakentaa ja ottaa käyttöön vaiheittain ympärillä olevan asuinalueen rakentumisen myötä. Pysäköintitarpeen päätyttyä pysäköintilaitos on purettavissa ja siirrettävissä käyttöön muualle. Suunnitelmat sovitetaan tonteille Helsingissä ja Vantaalla, ja Helsingin suunnittelukohde sijaitsee Kuninkaantammessa.

Puurakenteisen pysäköintitalon kehittäminen -hanke pyrkii lisäämään puun käyttöä kaupunkirakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Lisäksi se pyrkii monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa. Hankkeessa vahvistetaan alan osaamista sekä pyritään kehittämään puurakentamisen säädöstulkintoja. Hankkeella pyritään myös edistämään kansainvälisesti kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa, jotta myös vientitoiminta kasvaisi ja myös hiilen pitkäaikaiset varastot kasvaisivat.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa edellytetään, että kaupunki edistää puurakentamista asemakaavoituksella sekä omissa hankkeissaan. Myös Suomen kuuden suurimman kaupungin pormestarit ja kaupunginjohtajat ovat esittäneet, että kaupungit lisäisivät puurakentamista erityisesti ilmastosyistä ja myös edistääkseen alan liiketoiminnan ja työpaikkojen kehittymistä.

Helsinki maksaa hankkeen kaikki menot ja vastaanottaa ympäristöministeriön tuen kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi, muut osatoteuttajat maksavat Helsingille omat maksuosuutensa hankkeessa. Hankkeen päivitetty kokonaisbudjetti on 202 109 euroa, jolle saadaan ympäristöministeriön tukea 80 844 euroa ja muiden osatoteuttajien maksuosuuksia 81 074 euroa. Näin ollen Helsingin kaupungin omarahoitukseksi hankkeessa jää kokonaisuudessaan 40 191 euroa. Helsingin arvioidut menot vuonna 2021 ovat 97 174 euroa. Koko ympäristöministeriön tuki 80 844 euroa maksetaan Helsingille vuonna 2021. Muiden osatoteuttajien maksuosuudet on maksettu Helsingille vuonna 2020. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095118 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Partnereille välitettävät tukiosuudet kirjataan taseeseen eivätkä vaikuta keskitetyn määrärahan talousarviokohtaan.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 08.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö