Hankinta, tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen, oppisopimuskoulutuksena järjestettävä rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

HEL 2019-012280
More recent handlings
§ 23

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuksen ja tutkinnon järjestämisen hankinta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti, että oppisopimuskoulutuksena järjestettävän rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen hankitaan ensisijajärjestyksessä seuraavasti:

1. Rastor Oy (Y-tunnus 0114371-6)

2. AEL-Amiedu Oy (Y-tunnus 3008326-5)

Samalla toimialajohtaja päätti valtuuttaa oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikön allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.

Lisäksi toimialajohtaja päätti valtuuttaa oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikön tekemään päätökset optiokausien käyttöönotosta.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 200 000 euroa (alv 0%) sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluiden tekemään kilpailutukseen HEL 2019-012280 oppisopimuskoulutuksena järjestettävän rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuksen ja tutkinnon järjestäminen.

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelut on koulutuksen järjestäjä. Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluilla ei ole järjestämislupaa kyseessä oleviin koulutuksiin, joten koulutukset piti kilpailuttaa.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Tavoitteena on tuottaa työpaikan ja työntekijän tarpeista lähtevää koulutusta. Työssä tarvittavan osaamisen lisäksi tutkintotavoitteisuudella halutaan varmistaa koulutettavan muodollinen pätevyys, joka edistää liikkuvuutta työmarkkinoilla.

Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen kansallisen kynnysarvon alittava palveluiden hankinta, jonka kilpailutus tehtiin käyttäen avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin Cloudia-pienhankintaportaalissa ja Tarjouspalvelu.fi-palvelussa 9.12.2019.

Puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Hankinnat tullaan tekemään sopimuskaudella tämän kilpailutuksen mukaisessa ensisijajärjestyksessä. Jos ensisijajärjestyksessä ensimmäisenä oleva ei pysty toteuttamaan hankittavaa koulutusta/näyttöä vaaditussa aikataulussa, hankinta tehdään järjestyksessä seuraavalta palveluntuottajalta.

Kilpailutuksen tarjousten viimeinen jättöaika oli 7.1.2020 klo 16.00.

Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui yhteensä kaksi (2) : Rastor Oy ja AEL-Amiedu Oy.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen halvin kokonaishinta.

Tarjoukset ja tarjousten vertailu on esitetty liitteessä 1 Vertailutaulukko.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 200 000 euroa (alv 0%) sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) vuoden optiokausien mahdollisuutta (optiot 1 v + 1 v). Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä palveluntuottajalle kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi helmikuussa 2020. Hankintasopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoituksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

This decision was published on 14.02.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kaija Lahti, koulutustarkastaja, puhelin: 09 310 21655

kaija.lahti@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Attachments

1. vertailutaulukko

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.