Toiminnan kieltäminen, elintarvikelaki 56 §, Kampin Leipomo Oy

HEL 2019-012363
More recent handlings
§ 51

Kampin Leipomo Oy / Kampin Leipomo Oy:n leipomon ja kahvilan elintarvikealain 56 §:n mukaisen toimintakiellon purkua koskeva päätös

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Kampin Leipomo Oy, Runeberginkatu 6 B, 00100 Helsinki, y-tunnus 2501406-2

Elintarvikehuoneisto

Kampin Leipomo, Runeberginkatu 6 B, 00100 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää purkaa Kampin Leipomo Oy:n leipomon ja kahvilan toiminnan käyttökiellon.

Täytäntöönpano

Lisäksi elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Kampin Leipomo Oy:lle on annettu 23.9.2019 päivätty elintarvikelain 55 §:n mukainen määräys (HEL 2019-008709). Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut (jäljempänä ympäristöpalvelut) teki 26.11.2019 tarkastuksen Kampin Leipomo Oy:n tiloihin, Runeberginkatu 6 B, 00100 Helsinki. Tarkastuksella todettiin, että määräystä ei oltu noudatettu. Tarkastuksella havaittiin vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua terveysvaaraa. Tarkastuksella todettiin mm. rotan ulosteita ja kuollut lintu elintarvikehuoneiston tiloissa. Elintarvikehuoneiston lattiat, seinät ja katot sekä muut pinnat olivat kaikissa tiloissa rikkinäisiä ja erittäin likaisia, kylmähuonetta ei oltu kunnostettu asianmukaisesti, eikä ko. tilan lämpötila ollut asianmukainen, leipomossa ei ollut riittävää määrää kylmäsäilytystiloja/-kaappeja, toimijalla ei ollut omavalvontasuunnitelmaa eikä siihen liittyviä tarvittavia kirjauksia. Havaittujen vakavien epäkohtien ja terveysvaaran vuoksi Kampin Leipomo Oy:n toiminta kiellettiin suullisesti tarkastuksella elintarvikelain 63 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä ja 28.11.2019 elintarvikelain 56 §:n mukaisella päätöksellä (liite 1).

Ympäristöpalvelut teki Kampin leipomon tiloihin tarkastuksen 4.12.2019 (liite 2). Tarkastuksella todettiin, että toimija oli pääsääntöisesti noudattanut määräystä ja elintarvikehuoneistossa ei enää todettu vakavia epäkohtia. Toimijalle annettiin tarkastuksella suullisesti lupa jatkaa elintarvikehuoneiston toimintaa.

Päätöksen perustelut

Leipomon ja kahvilan toiminta voidaan aloittaa, koska edellytykset vakavan terveysvaaran aiheuttamiseen on poistettu huoneistosta.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Päätös 28.11.2019
2. Tarkastuskertomus 4.12.2019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 7, 10, 11, 16, 19, 20, 55, 56, 63, 74 ja 78 §
Hallintolaki 34 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 3, 5, 7 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, liite II

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote kirjeitse ja sähköpostilla Kampin Leipomo Oy:lle

This decision was published on 09.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Ristiniemi, kaupungineläinlääkäri, puhelin: 09 310 31585

minna.ristiniemi@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

2. Tarkastuskertomus Kampin Leipomo Oy 4.12.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.