Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Mashriq Oy Mashia Market

HEL 2019-012374
More recent handlings
§ 52

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Mashriq Oy:lle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Mashriq Oy, Osmankäämintie 7 C 7 C, 01300 Vantaa, y-tunnus 3013180-2

Elintarvikehuoneisto

Mashia Market, Kontulankaari 1 B 8, 00940 Helsinki.

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

1. Lihan käsittelyä varten tulee tehdä erillinen viileätila, jossa on vesipiste sekä lattiakaivo.

2. Kylmävarastoon tulee järjestää asianmukainen viemäröinti.

3. Siivousvälineille tulee järjestää vesipisteellinen säilytys- ja huoltotila.

4. Toimijan on laadittava toiminnastaan omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteutumisesta kirjaa.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kohtien 1-3 osalta 15.1.2020 mennessä ja kohdan 4 osalta 30.12.2019 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Mashriq Oy /Mashia markettiin on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 3.9.2019. Tällöin on havaittu että, tiloissa ei ole erillisiä tiloja lihan käsittelyä varten. Lihan käsittely tapahtuu kokonaisuudessaan huoneenlämmössä.

Kylmiön viereen on erottu myymälätilasta erillinen tila, johon on sijoitettu lihamylly jauhelihan valmistusta varten. Tila on avoin muihin tiloihin ja siellä säilytetään myös mm. remonttitarvikkeita. Lihamyllyn läheisyydessä ei ole vesipistettä. Luusaha on sijoitettu palvelumyyntitiskin viereen, erilliselle korokkeelle. Koroke on sijoitettu kulkuväylälle, josta kuljetaan kylmävarastoon, jauhelihan valmistus tilaan ja sosiaalitiloihin.

Elintarvikehuoneistossa ei ole erillistä vesipisteellistä tilaa siivousvälineiden säilytystä – ja huoltoa varten.

Lihojen säilytystä varten elintarvikehuoneistossa on yksi kylmävarasto. Varastossa säilytetään sekä pakattua että pakkaamatonta lihaa. Kylmävarastossa ei ole lattiakaivoa.

Toimija ei ole laatinut toiminnastaan omavalvontasuunnitelmaa.

Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 30.10.2019 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Mashriq Oy /Mashia markettiin on tehty uusintatarkastus 11.11.2019, jolloin on todettu, ettei epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 2.12.2019 päivätyllä kirjeellä. (Liite 3).

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Mashriq Oy /Mashia market ei ole korjannut tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Mashriq Oy /Mashia market ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet, elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset. Elintarvikehuoneistossa on oltava sen toimintaan nähden riittävät työtilat.

Asetuksen (EY9 N:o 852/2004 liitteen II luvun I mukaan, Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että:

a) ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti;

b) voidaan torjua likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, hiukkasten variseminen elintarvikkeisiin ja kosteuden tiivistyminen ja haitallisen homeen muodostuminen pinnoille;

c) ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan; ja

d) elintarvikehuoneistoissa on tarvittaessa asianmukaiset kapasiteetiltaan riittävät lämpötilavalvotut käsittely- ja varastointiolosuhteet elintarvikkeiden pitämiseksi sopivassa lämpötilassa, ja huoneistot on suunniteltu siten, että lämpötilaa voidaan valvoa ja että se voidaan tarvittaessa kirjata muistiin.

Asetuksen (EY9 N:o 852/2004 liitteen II luvun I mukaan, tiloissa on oltava riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita. Käsienpesualtaissa on oltava kylmä ja kuuma juokseva vesi sekä käsienpesuun ja hygieeniseen kuivaamiseen tarvittavat aineet. Elintarvikkeiden pesutilat on tarvittaessa erotettava käsienpesutiloista.

Asetuksen (EY9 N:o 852/2004 liitteen II luvun IX mukaan, Raaka-aineita, valmistusaineita, puolivalmiita tuotteita ja valmiita tuotteita, joissa patogeeniset mikro-organismit saattavat lisääntyä tai joissa saattaa muodostua toksiineja, ei saa säilyttää lämpötiloissa, jotka saattavat aiheuttaa terveysriskin. Kylmäketjua ei saa katkaista. Lyhytaikaiset poikkeukset lämpötilavaatimuksista ovat kuitenkin mahdollisia elintarvikkeiden käsittelyssä käytännön seikkojen vuoksi niiden valmistuksen, kuljetuksen, varastoinnin, esillepanon ja tarjoilun aikana edellyttäen, että tästä ei aiheudu terveysriskiä. Elintarvikealan yrityksillä, jotka valmistavat, käsittelevät ja käärivät jalostettuja elintarvikkeita, on oltava soveltuvat tilat, jotka ovat riittävän isot raaka-aineiden säilyttämiseksi erillään jalostetusta aineksesta, ja riittävästi erillistä kylmävarastointitilaa.

Mashriq Oy /Mashia marketin lihan käsittelylle ei ole erillistä toimintaan soveltuvaa lämpötilasäädeltyä tilaa, jossa tuoreen lihan asianmukainen käsittely olisi mahdollista.

Lihan käsittely tapahtuu huoneenlämmössä avoimissa tiloissa. Luusaha on sijoitettu kulkuväylälle. Lihamyllyn läheisyydessä ei ole käsienpesupistettä, eikä tilassa ole viemäröintiä. Lihan käsittelyn aikana kylmäketju katkeaa.

Kylmävarastossa säilytetään ruhoja ja puoliruhoja pakkaamattomina. Kylmävarastossa ei ole lattiakaivoa, jonka vuoksi varaston asianmukainen pesu ja puhdistus ei ole mahdollista.

Elintarvikehuoneistoasetuksen 3 §:ssä säädetään, että elintarvikehuoneistossa on oltava erillinen ja asianmukaisesti varustettu tila siivousvälineiden säilytystä ja huoltoa varten.

Mashriq Oy /Mashia marketin tiloissa siivousvälineitä säilytetään wc- tiloissa. Tiloissa ei ole vesipistettä, jossa siivousvälineet voitaisiin puhdistaa.

Elintarvikelain 20 §:ssä säädetään, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa.

Elintarvikehuoneistoasetuksen 5 §:ssä edellytetään, että omavalvontaan liittyvän kirjanpidon tulee sisältää omavalvontasuunnitelman todentamiseksi tarpeelliset tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä suoritetuista korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvä kirjanpito, jotka voivat olla kokonaan tai osittain sähköisiä asiakirjoja, on säilytettävä siten, että ne ovat valvontaviranomaisen tarkastettavissa. Omavalvonnan kirjanpitoa on säilytettävä elintarvikkeen käsittelystä tai siihen merkityn vähimmäissäilyvyysajan päättymisestä vähintään yksi vuosi.

Mashriq Oy /Mashia marketilla ei ollut esittää toimintaa koskevaa omavalvontasuunnitelmaa, eikä siihen liittyvää kirjanpitoa.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 3.9.2019.
2. Tarkastuskertomus 11.11.2019.
3. Mashriq Oy/Mashia market:in kuuleminen 2.12.2019.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 10 §, 20 §, 32 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 3 §, 5 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004
Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Mashriq Oy:lle.

This decision was published on 18.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiina Paavola, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31590

tiina.paavola@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuspöytäkirja Mashria-Market 030919
2. Tarkastuspöytäkirja Mashria-Market 11.11.2019
3. Mashriq Oy/ Mashia Market kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.