Nuorisoneuvoston asettaminen

HEL 2019-012415
More recent handlings
Case 14. / 681 §

Oikaisuvaatimus nuorisoneuvoston asettamista vuosiksi 2020−2021 koskevaan kaupunginhallituksen päätökseen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen, joka on tehty nuorisoneuvoston asettamista vuosiksi 2020−2021 koskevaan kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 861 tekemään päätökseen, koska siinä ei ole esitetty sellaisia perusteita, jotka antaisivat aihetta päätöksen muuttamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Nuorisoneuvoston asettamispäätös ja oikaisuvaatimus

Kaupunginhallitus on 16.12.2019 § 861 asettanut nuorisoneuvoston vuosiksi 2020−2021 ja todennut siihen kuuluvat, vaaleilla valitut henkilöt. Päätökseen on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallituksen tulisi muuttaa päätöstään siten, että siihen lisätään kappale, jonka mukaan nuorisoneuvoston ja sen hallituksen kokouksista maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisia periaatteita soveltaen kokouspalkkioita, ansionmenetyksen ja lastenhoidon korvausta, korvausta avustajan käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista sekä vamman vuoksi aiheutuneiden matkakustannusten korvausta.

Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat olevansa päätöksessä asianosaisia ja esittävät, ettei oikaisuvaatimusaika olisi heidän kohdallaan päättynyt, koska he eivät ole saaneet päätöstä tiedoksi.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan hallintolain 59 §:ää, jonka mukaan tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, ja vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen osalta tiedoksianto tapahtuu julkaisemalla pöytäkirja yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkkoon.

Kunnan jäsenten osalta kaupunginhallituksen 16.12.2019 tekemän päätöksen oikaisuvaatimusaika on päättynyt jo tammikuussa 2020. Asianosaisten kohdalla oikaisuvaatimusaika ei pääty, ellei päätöstä ole annettu tiedoksi hallintolain 59 §:n edellyttämällä tavalla.

Oikaisuvaatimuksen tekijät on kaupunginhallituksen päätöksessä nimetty nuorisoneuvoston jäseniksi, joten he ovat päätöksessä asianosaisia. Päätöksen tiedoksiannossa on tapahtunut virhe, koska sitä ei ole annettu asianosaisille tiedoksi kirjeellä, joten heidän osaltaan oikaisuvaatimusaika ei ole päättynyt.

Nuorisoneuvoston kokouksista maksettavat palkkiot ja korvaukset

Nuorisoneuvoston asettamispäätöksestä vuosille 2022−2023 on aiemmin tehty osin vastaavan sisältöinen oikaisuvaatimus, jonka kaupunginhallitus on hylännyt 4.4.2022 § 255. Päätöksestä on tehty kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen, ja asia odottaa ratkaisua. Kaupunginhallituksen aiempi päätös on asian oheismateriaalina.

Oikaisuvaatimusten mukaan nuorisoneuvoston asettamispäätökset ovat lainvastaisia siksi, ettei niissä ole todettu, että nuorisoneuvostolle maksetaan palkkioita ja korvauksia soveltaen kaupunginvaltuuston hyväksymiä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteita. Oikaisuvaatimuksen mukaan tämä asettaa nuorisoneuvoston jäsenet eriarvoiseen asemaan muiden vaikuttamistoimielinten jäsenten kanssa ja johtaa siten perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjintään.

Nuorisoneuvoston asettamispäätöksessä vuosiksi 2020−2021 ei ole otettu kantaa luottamushenkilöiden taloudellisten etujen soveltamiseen eikä muutoinkaan palkkioihin tai korvauksiin, koska nuorisoneuvoston kokouksista ei ole tuolloin vielä maksettu kokouspalkkioita. Nuorisoneuvosto on ehdottanut kokouspalkkioiden maksamista vasta asettamispäätöksen jälkeen 26.11.2020.

Kaupunginvaltuuston päätös luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista, johon oikaisuvaatimuksessa viitataan, ei edellytä ottamaan toimielimen asettamispäätöksessä kantaa siihen, sovelletaanko luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia vai ei. Valtuuston päätös tarkoittaa sitä, että mikäli etuuksia haluttaisiin soveltaa myös muissa kuin valtuuston päätöksessä mainituissa toimielimissä, soveltamisesta pitäisi erikseen päättää toimielimen asettamisen yhteydessä. Se, että asiaa ei ole todettu nuorisoneuvoston asettamispäätöksessä, ei tee päätöksestä lainvastaista.

Kaupunginhallitus on päättänyt nuorisoneuvoston kokouksista maksettavista palkkioista erikseen 3.5.2021 § 343. Päätös ei koske vain nykyistä nuorisoneuvostoa vaan on voimassa toistaiseksi.

Se, että nuorisoneuvoston kokouksista maksetaan palkkioita ja korvauksia eri tavalla kuin vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokouksista, ei johda oikaisuvaatimuksessa väitettyyn syrjintään. Viranomaistoiminnan yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vaatimuksista ei seuraa, että eri vaikuttamistoimielinten jäsenille tulisi maksaa palkkio samoin perustein, vaan harkinnassa voidaan ottaa huomioon kunkin toimielimen erityispiirteet.

Nuorisoneuvoston yksittäiselle jäsenelle maksettava palkkio on riippuvainen sekä nuorisoneuvoston jäsenmäärästä että sen itse päättämien kokousten määrästä. Palkkiomallin valmistelussa nähtiin parempana vaihtoehto, jossa nuorisoneuvosto saa itse vapaasti päättää kokoustensa määrän kuin vaihtoehto, jossa kaupunginhallitus ennakolta päättäisi kokousten, ja näin ollen myös yksittäisestä kokouksesta maksettavan palkkion määrän.

Nuorisoneuvostossa on enemmän jäseniä kuin muissa vaikuttamistoimielimissä, koska kaupunki haluaa tarjota mahdollisimman monelle nuorelle mahdollisuuden päästä osallistumaan ja vaikuttamaan
nuorisoneuvoston kautta kaupungin toimintaan. Nuorisoneuvoston jäsenkohtainen palkkiomäärä olisi suurempi, jos nuorisoneuvoston jäsenmäärää muutettaisiin vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa vastaavaksi. Kaupunki on kuitenkin nähnyt tarkoituksenmukaisempana mahdollisimman monen nuoren osallistumismahdollisuuden kuin korkeammat jäsenkohtaiset palkkiot.

Nykyisessä palkkiomallissa vaikuttamistoimielimiä kohdellaan yhdenvertaisesti sillä, että kaikkien toimielinten varsinaisten kokousten kokonaispalkkiosumma vuodessa on suunnilleen samalla tasolla. Jäsenten henkilökohtainen kokouspalkkio määräytyy puolestaan sen mukaan, kuinka montaa kertaa toimielin päättää kokoustaa vuodessa ja kuinka monta jäsentä siihen on valittu. Nuorisoneuvoston jäsenille maksettavat kokouspalkkiot vastaavat valtakunnallista keskitasoa.

Nuorisoneuvoston jäsenille ei makseta ansionmenetyskorvausta, koska he ovat lähtökohtaisesti oppivelvollisia eivätkä alaikäisinä elatusvelvollisia itsestään. Mahdollinen ansionmenetys ei siten vaikuta heidän toimeentuloonsa samalla tavalla kuin muiden vaikuttamistoimielinten jäsenten kohdalla. Lastenhoidon korvauksesta on jo aiemmin todettu, että kaupunki on valmis tarvittaessa selvittämään toimintatapoja, joilla mahdollistetaan kokouksiin osallistuminen sellaisellekin nuorisoneuvoston jäsenelle, jolla on alaikäinen lapsi huollettavanaan, mutta toistaiseksi tällaista tilannetta ei ole ollut.

Nuorisoneuvoston palkkioita koskevan päätöksen valmistelussa on aikanaan huolellisesti arvioitu nyt oikaisuvaatimuksessa esiin tuotuja asioita. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, jotka antaisivat aihetta asettamispäätöksen muuttamiseen.

Close

Kaupunginhallitus 16.12.2019 § 861

Päätös

Kaupunginhallitus asetti vuosiksi 2020-2021 Helsingin nuorisoneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Helsingin nuorisoneuvostoon kuuluvat seuraavat, vaaleilla valitut henkilöt.

August Kiattrakoolchai

Inka Karlsson

Nella Salminen

Jimi Joutsio

Kukka Luukanen

Alma Rantalaiho

Verneri Hirn

Iris Kässi

Lana Bulatova

Lauri Pyykkö

Hugo Dahlberg

Waleed Ahmed

Miro Maaranen

Ahmednur Farah

Jenni Ahonen

Jemina Sandell

Kiti Kuortti

Lumia Pesonen

Niko Partanen

Oona Sainio

Jenny Vu

Sampo Hallivuori

Elo Umukoro

Olivia Sorvari

Victor Ocampo

Max TalviOja

Aisha Mahmood

Katja Legeza

Joel Helin

Elias Mustamand

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut vastaa nuorisoneuvoston työn tukemisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi
Close

This decision was published on 11.10.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 09 310 26537

ellinoora.sappinen@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus nuorisoneuvoston asettamista vuosiksi 2020−2021 koskevaan päätökseen
2. Täydennys oikaisuvaatimukseen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.