Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan virka, talotekniikan perustutkinto, työavain KASKO-03-71-19

HEL 2019-012648
More recent handlings
§ 11

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, talotekniikan perustutkinto, työavain KASKO-03-74-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston Talotekniikan perustutkinnon tuntiopettajan määräaikaisen tehtävään ********** ajalle 1.1. – 31.12.2020.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Talotekniikan perustutkinnon määräaikaisen tuntiopettajan tehtävät on ollut julkisesti haettavana ajalla 1.11 - 15.11.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-74-19.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään päättää lähiesimies eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksella 5 lähiesimiehenä toimiva koulutuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valitun tehtävänä ovat Talotekniikan perustutkintoon kuuluvat kehitystehtävät, kuten sähköisen opetusmateriaalin kehittäminen, sijaistoiminta ja muut esimiehen määräämät talotekniikan opetustoimintaan liittyvät tehtävät, kuten Valttikorttien tilaaminen ja sijoituspaikkana Kampus 5 osoitteessa Sturenkatu 22.

Virkaa haki hakuajan kuluessa kaksi henkilöä, joista kumpikaan ei täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimusta. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin näyttöjä aiemmasta sähköisen oppimateriaalin tuottamisesta tekniselle alalle sekä erinomaisia kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi luettiin eduksi kokemuksen videomateriaalin tuottamisesta ja kokemuksen lisätyn todellisuuden käyttämisestä.

Molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluun. Haastateltavat olivat ********** **********

Haastattelu pidettiin 28.11 - 29.11.2019 ja haastattelijana toimivat vastaava koulutuspäällikkö sekä yksi tiimimestarina toimiva talotekniikan opettaja.

**********

**********

Koulutuspäällikkö katsoo, että **********

Koska virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 aineen opetusta antavaa opettajaa koskevien 5 §:n ja 9 §:n säännöksien suhteen kelpoisia hakijoita ei ollut, ei paikkaa voida täyttää toistaiseksi, jolloin se täytetään määräaikaisena ajalle 1.1. – 31.12.2020.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 05.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 848 76

asko.haapamaki@hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2