Vuokraus, LPA-tontti 39282/1, Jokipoikasenkaari 1, Tapaninkylä, Heka, Haso, As Oy Hgin Joutsenpuisto

HEL 2019-012713
More recent handlings
§ 10

Autopaikkatontin (LPA) pitkäaikainen vuokraaminen määräosin Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:lle ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Tapaninkylä, Tapanila, Fallkullan kiila, tontti 39282/1)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotontit-tiimin päällikkö päätti vuokrata määräosin Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:lle (Y-tunnus 3157896-4) ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Y-tunnus 2379058-6) Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) korttelin 39282 tontin 1 (kiinteistötunnus 91-39-282-1, pinta-ala noin 3 640 m², os. Jokipoikasenkaari 1) pysäköintitarkoituksiin ajaksi 1.12.2022 - 31.12.2080 liitteenä 1 olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Samalla asuntotontit-tiimin päällikkö päätti

 • että vuokrasopimuksen 3.2 §:n mukainen vakuuden määrä on 13 000 euroa,
 • oikeuttaa toiminnanohjaus ja sopimukset -tiimin päällikön tai muun määräämänsä allekirjoittamaan edellä tarkoitetun maanvuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä,
 • todeta, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy
 • ja todeta edellä mainitun tontin lyhytaikaisen vuokrasopimuksen (A4139-5) rakennusluvan hakemista varten päättyneen 31.12.2020.

(A4139-9)

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 29.5.2018 (279 §) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 2-kohdan mukaista erityistä toimivaltaansa muun muassa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asuntotonttitiimin tiimipäällikölle. Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on toimivaltainen antamaan vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä asuintarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun on vahvistettu yleiset vuokrausperiaatteet ja varauspäätös on tehty.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 27.11.2019 (342 §) vahvistanut tontin vuokrausperusteet. Tontin osalta ei noudatetun käytännön mukaisesti ole tehty varauspäätöstä, sillä tontille toteutetaan pääasiassa alueen asuinkiinteistöjä palvelevia velvoiteautopaikkoja. Edelleen noudatetun käytännön mukaisesti asuntotonttitiimin tiimipäällikön maanvuokraustoimivallan on katsottu käsittävän myös asuntotontteja palvelevien autopaikkatonttien vuokraamisen vastaavin periaattein kuin asuntotonttienkin.

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on siten toimivaltainen päättämään tontin pitkäaikaisesta vuokrauksesta.

Vuokrauspäätös on em. kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösten mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä.

Muutoin perustelut ilmenevät liitteenä 2 olevasta perustelumuistiosta.

This decision was published on 18.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elena Lukkarinen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 39202

elena.lukkarinen@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö