Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, lääkealan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-64-19

HEL 2019-012754
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, lääkealan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-64-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Päätös

Stadin ammatti ja aikuisopiston koulutuspäällikkö päätti valita lääkealan tuntiopettajan määräaikaiseen työsuhteeseen (1.1.-31.12.2020) **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (3.5.2019, 40 §) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöä koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaan (OVTES 2018-19, osio C, liite 1).

Ammatillisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 4.-18.11.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantien toimipaikka.

Tuntiopettajan tehtävänä on lääkealan ammatillisen opettajan tehtävät lääkealan perustutkinnossa, ohjaus- ja arviointitehtävät sekä toiminta monialaisissa opettajatiimeissä. Tehtävää haki hakuajan kuluessa 10 henkilöä. Hakijoista 4 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) ammatillisen opintojen opettajan 13§:n kelpoisuutta ja 17§:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot.

Haastatteluun kutsuttiin 4 henkilöä. Haastattelu pidettiin 20.11.2019 ja haastattelijoina toimivat kampuksen kaksi koulutuspäällikköä. Haastattelun perusteella tehtävään valittiin **********

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hän on koulutukseltaan proviisori 1996 sekä on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot 2017.

********** on kokemusta lääkealan opetuksesta, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta sekä näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä. ********** vahvuutena on apteekkityön käytännön osaaminen. Hän on joustava sekä yhteistyötaitoinen.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 4 koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen, haastattelun sekä kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tuntiopettaja tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 14.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikkö, puhelin: 050 552 3053

mari.pohjanpelto@edu.hel.fi

Decisionmaker

Mari Pohjanpelto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Attachments

1. Hakijaluettelo

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.