Vahingonkorvaus, esinevahinko, 5.12.2019 leikkipuisto Tuorinniemi

HEL 2019-013043
More recent handlings
§ 24
This decisionmaker is no longer active

Vahingonkorvausvaatimus työntekijän rikkoutuneista silmälaseista

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti kohtuussyistä myöntää ********** (jäljessä hakija) vahingonkorvauksena silmälasien rikkoutumisesta kohtuulliseksi harkitut 168 euroa.

Päätöksen perustelut

Hakija on 13.12.2019 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvaushakemuksessa esittänyt 336 euron suuruisen korvausvaatimuksen. Hakemuksen liitteenä olevan silmälasiliikkeen lausunnon mukaan hakija on ostanut silmälasit 23.9.2014, hankintahinta 374 euroa. Oikea linssi on nyt naarmuuntunut tapaturmaisesti, eikä naarmua voi korjata muuten kuin uusimalla linssi. Vastaavan yksiteholinssin hinta on 128 euroa sekä 40 euron työ eli yhteensä 168 euroa. Hakijan mukaan hän oli ollut pelaamassa sählyä koululaisten kanssa leikkipuiston pihalla ja pelin tiimellyksessä pallo osui vahingossa suoraan hakijan silmälaseihin. Linssiin syntyi syviä naarmuja keskelle näkökenttää. Hakijan mukaan normaalisti molemmat linssit olisi uusittava samanaikaisesti, jotta linssit olisivat saman tasoisia. Uusien silmälasien hankinta voisi olla jopa edullisempaa kuin pelkkien linssien uusiminen, alustava arvio noin 300 euroa.

Varhaiskasvatuksen toimipisteestä (leikkipuisto) saadussa selvityksessä vahvistetaan vahingon syntyminen hakijan esittämän mukaisesti. Hakija tarvitsee työssä silmälaseja kokoaikaisesti.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan työnantajan vahingonkorvausvastuuta sovelletaan myös kuntaan. Saman lain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo. Esineen uushankintahintaa ei korvata, kun vahingoittunut esine on käytetty. Kun korvauksen määrää harkitaan, otetaan huomioon esineen hinnan aleneminen sen iän vuoksi.

Asiassa ei ole ilmennyt, että vahinko olisi aiheutunut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä työssä. Vahinko ei ole myöskään aiheutunut siitä, että työnantaja olisi rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksiaan (TSL 12 luku 1 §:n 1 momentti). Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole asiassa vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen. Mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen, voidaan aiheutunut vahinko kuitenkin poikkeuksellisesti harkinnan mukaan kohtuussyistä korvata kokonaan tai osittain. Saatu selvitys huomioon ottaen korvauksen myöntäminen voidaan katsoa kohtuulliseksi. Korvausta vahingosta ei ole ilmoitettu saatavan muualta. Vahinko ei ole työtehtävää suoritettaessa ollut ennakoitavissa ja vältettävissä. Hakija tarvitsee välttämättä silmälasit työtehtävien suorittamiseksi. Kun korvauksen määrää on harkittu, on huomioitu esineen arvonalennus hankinta-ajankohdan ja vahinkotapahtuman välisenä aikana.

This decision was published on 13.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö