Vahingonkorvaus, esinevahinko, 4.12.2019, Magdaleenanpenger, Palkkatilankatu

HEL 2019-013076
More recent handlings
§ 7

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja hylkää ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen, koskien Magdaleenanpenger-kadun eteläpuolella olevalla kevyenliikenteenväylällä sattunutta esinevahinkoa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 16.12.2019 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakija on ollut 4.12.2019 klo 16.35 Magdaleenanpenger-kadun eteläpuolella olevalla kevyenliikenteenväylällä ajamassa yksipyöräisellä henkilökuljettimella. Edellä ajava pyöräilijä oli hidastanut mäestä johtuen ja hakija oli lähtenyt ohittamaan pyöräilijää vasemmalta. Hakijan mukaan väylän vasemmalla puolella oli ollut kivi/maanpäällinen kallio, jota hakija ei pimeässä ollut huomannut ja oli törmännyt kiveen. Hakija on vaatinut vahingonkorvauksena yhteensä 733,98 euroa (kuljetin 700 euroa, kypärä 30 euroa ja lääkekuluja 3,98 euroa) esinevahingosta aiheutuneita kustannuksia.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Tieliikennelain 3 §:n mukaisesti jalankulkija on velvollinen noudattamaan olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Ulkoilupalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että vahinkotapahtuma on sattunut pimeään aikaan ja kallio on ulkoilureitin laidassa varsinaisen ajoväylän ulkopuolella. Vahinko olisi mitä todennäköisemmin ollut vältettävissä kuljettimen/kuljettajan asianmukaisella valaistuksella ja nopeuden suhteuttamisella pimeisiin olosuhteisiin eli jos asianomainen olisi noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Ulkoilupalveluiden osalta ei voida todeta minkäänlaista laiminlyöntiä tai tuottamusta, eikä Helsingin kaupunki näin ollen vastaa hakijalle aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi voidaan todeta, että vahinkotapahtuma olisi mitä todennäköisimmin ollut vältettävissä, jos hakija olisi noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

This decision was published on 22.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

kirsi.hietanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus, 12.12.2019
2. Vahingonkorvausvaatimus, 12.12.2019, liitteet

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.