Sopimus kansainvälistä suojelua saavien kuntaan sijoittamisesta, ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin kesken

HEL 2019-013090
More recent handlings
Case 16. / 33 §

Helsingin kaupungin ja valtion välinen kuntaan osoittamista ja kotoutumista koskeva muutossopimus

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi muutokset liitteenä olevan Helsingin kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen väliseen sopimukseen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä siten, että luovutaan vuosittaiseen talousarvioon perustuvista kuukausittaisista ennakoista ja sopimukseen lisätään maininta alkukartoituksen järjestämisestä ja sen korvausten maksamisesta kaupungille. Samalla sopimukseen lisätään maininta erityiskustannusten korvaamisesta erillisellä sopimuksella sekä maininta kansainvälistä suojelua saaville henkilöille varattavien asuntojen odotusajan harkinnanvaraisten kustannusten korvaamisesta. Lisäksi sopimukseen tehdään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimat muutokset.

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kansliapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tausta

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010, jäljempänä kotoutumislaki) 41 §:n mukaan kunta voi tehdä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) kanssa sopimuksen kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimuksen tekeminen on kotoutumislain 44 §:n mukaan valtion maksamien kotoutumislaissa tarkoitettujen toimenpiteiden kustannusten korvaamisen edellytyksenä.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 16.6.2014 § 698 Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen välisen sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Tällä sopimuksella korvattiin Uudenmaan TE-keskuksen ja Helsingin kaupungin välillä 1.2.2008 tehty pakolaisten vastaanottoa ja pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamista koskeva sopimus.

Helsingin kaupunginhallitus muutti 19.9.2016 § 815 Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa tekemäänsä Helsingin kaupungin ja valtion välistä kuntaan osoittamista koskevaa avointa sopimusta (kaupunginhallitus 16.6.2014 § 698) siten, että sopimukseen lisätään 75 kuntapaikan kiintiö alaikäisille ilman huoltajaa saapuneille turvapaikanhakijoille. Kiintiöpakolaisten sekä haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden osalta kaupunginhallitus päätti jatkaa mainittua Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin välistä avointa sopimusta, jossa kaupunki laskuttaa kotoutumispalveluista koituvat kulut jälkikäteen valtiolta oleskeluluvan saaneiden ja Helsinkiin muuttaneiden reaalisen toteuman mukaisesti.

Muutokset sopimukseen

Uudenmaan ELY-keskus on edellyttänyt nykyisen vuonna 2014 allekirjoitetun kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamista lainsäädännöllisten muutosten vuoksi.

Sopimuksessa sopijaosapuolet sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679), tietosuojalakia (1050/2018) sekä muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä. Muutos liittyy 14.4.2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä hyväksyttyyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen muutokseen, jonka kahden vuoden siirtymäaika päättyi 25.5.2018.

Toinen muutos liittyy korvausten maksamiseen. Sopimuksen mukaan Uudenmaan ELY-keskus korvaa kaupungille kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin mukaisista henkilöistä aiheutuneet lain 6 luvun mukaiset kustannukset valtion talousarvion rajoissa kotoutumislain 44 §:n, valtioneuvoston asetuksen (1393/2011) 1 §:n ja tämän sopimuksen nojalla. Korvausten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan työ- ja elinkeinoministeriön laatimaa ohjetta kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille. Korvaukset haetaan kehittämis- ja hallintokeskukselta (myöhemmin KEHA-keskus).

Sopimuksessa korvausten maksamiseen liittyvät käytännöt muuttuvat aikaisemmasta 16.6.2014 allekirjoitetusta sopimuksesta siten, että uudessa sopimuksessa ELY-keskus on korvattu 1.1.2015 perustetulla KEHA-keskuksella vastaanoton korvausten hakupaikkana. Sopimukseen on myös lisätty maininta alkukartoituksen järjestämisestä ja sen korvausten maksamisesta kaupungille. Sopimuksen mukaan KEHA-keskus maksaa kunnalle laskennallisen korvauksen kotoutumislain 9 §:n mukaisen alkukartoituksen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Kotoutumislain mukaan kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea. Kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytävälle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Korvaus alkukartoituksen järjestämisestä maksetaan, jos maahanmuuttaja ei kunnan alkuhaastattelua tehtäessä ollut aikeissa hakeutua työmarkkinoille ja TE-toimiston järjestämään alkukartoitukseen.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi sopimuksesta on poistettu viittaukset laskennallisista korvauksista maksettavien ennakoiden määrästä sopimiseen erillisesti vuosittain. Muutos liittyy kotoutumislaissa 1.5.2019 tehtyihin muutoksiin, jonka perusteella lain 45 §:n mukaiset laskennalliset korvaukset maksetaan kunnalle jatkossa automaattisesti ilman erillistä hakemusmenettelyä. Samalla sopimukseen on lisätty kohta, että kunta ja Uudenmaan ELY-keskus sopivat erityiskustannusten korvaamisesta erillisellä sopimuksella ja että kotoutumislain 49 §:n perusteella voidaan harkinnan mukaan korvata muun muassa kansainvälistä suojelua saaville henkilöille varattavien asuntojen odotusajan kustannuksia.

Close

This decision was published on 29.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Ilkka Haahtela, Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela@hel.fi

Laura Kyntölä, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36666

laura.kyntola@hel.fi

Attachments

1. Sopimus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.