Hankerahoitus, EU:n EIT Urban Mobility -hanke, kaupunginkanslia

HEL 2019-013265
More recent handlings
§ 49

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 EIT Urban Mobility -hankkeiden toteuttamiseen

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että hanketoiminnalle varatusta keskitetystä määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle vuodelle 2020 enintään 49 215 euroa (projektinumero 1098040002) Forum Virium Helsinki Oy:n hallinnoimien EIT Urban Mobility -hankkeiden kuntarahoitusosuuksien maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki osallistuu vuonna 2020 rahoittajana Forum Virium Helsinki Oy:n hallinnoimiin EIT Urban Mobility -hankkeisiin ”Shared Micro Depots for Urban Pickup and Delivery”, “MaaS Together” ja “Pro MaaS”. Vastinrahoituksen osuus näille hankkeille on yhteensä enintään 49 215 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 23.12.2019 § 275 hyväksynyt kaupunginkanslian osallistumisen kuntarahoittajana näihin hankkeisiin.

Shared Micro Depots for Urban Pickup and Delivery -hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja kestävän last mile -logistiikan järjestämiseksi vähenevässä kaupunkitilassa. Projektin kustannusarvio on 126 561 euroa, josta vastinrahoituksen osuus on 34 967 euroa. Toinen vuoden 2020 aikana toteutettava hanke on ”MaaS Together”, jossa kehitetään standardointi- ja sertifiointivälineitä kaupungeille ja liikkuminen palveluna (Mobility as a Service, MaaS) -osatoimittajille. Projektin kustannusarvio on 30 000 euroa ja vastinrahoituksen osuus on 12 000 euroa. Kolmas toteutettava hanke on ”Pro MaaS”, jossa keskitytään etsimään parhaita sääntelyn ja hallinnon ratkaisuja, joilla voidaan tukea yhteiseurooppalaisten liikkumispalvelukäytäntöjen syntyä. Projektin kustannusarvio on 7 498 euroa, josta vastinrahoituksen osuus on 2 248 euroa.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö toimii kaupungin puolelta EIT Urban Mobility -hankekoko-naisuuden vastuutahona ja huolehtii kuntaosuuksien maksamisesta sekä osallistuu hankekokonaisuuden ohjausryhmätyöskentelyyn.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.2.2020 § 31 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

This decision was published on 27.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö