Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla ympäristöpalveluiden yksiköissä ja tiimien päälliköille

HEL 2019-013357
More recent handlings
§ 3

Kaupunkiympäristön toimialalla ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköille sijaisten määräämistä koskevan ympäristöjohtajan päätöksen muuttaminen 1.1.2020 lukien

Ympäristöjohtaja

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti, että

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Elintarvikevalmistus- ja eläinsuojelu -tiimin päällikkö kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
- Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
- Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund

Ympäristöterveysyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Asumisterveys -tiimin päällikkö Päivi Vepsäläinen
- Terveydensuojelu -tiimin päällikkö Toni Lyyski

Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Ympäristöjohtaja Esa Nikunen, kunnes yksikön päällikkö astuu virkaansa
- Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
- Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
- Ympäristöasioiden hallinta -tiimin vs. päällikkö Johanna af Hällström, 1.2.2020 alkaen Markus Lukin

Ympäristöseuranta ja -valvonta -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Vesi -tiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
- Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö Hannu Arovaara

Elintarvikevalmistus- ja eläinsuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg
- Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
- Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä

Elintarvikemyymälät -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Ravintolat -tiimin päällikkö Mia Degerlund
- Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
- Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg

Ravintolat -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
- Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
- Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg

Asumisterveys -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Terveydensuojelu -tiimin päällikkö Toni Lyyski
- Ympäristöterveysyksikön päällikkö Pertti Forss

Terveydensuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Asumisterveys -tiimin päällikkö Päivi Vepsäläinen
- Ympäristöterveysyksikön päällikkö Pertti Forss

Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
- Ympäristöasioiden hallinta -tiimin vs. päällikkö Johanna af Hällström, 1.2.202 alkaen Markus Lukin

Ilmasto -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Johanna af Hällström, 1.2.2020 lukien Markus Lukin
- Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
- Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen

Ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
- Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen

Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikön sijaisina toimivat 1.1.2019 alkaen sijaantulojärjestyksessä:

- Ympäristöasioiden hallinta -tiimin vs. päällikkö Johanna af Hällström, 1.2.2020 lukien Markus Lukin
- Ympäristövaikutusten arviointi -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen

Vesi -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Ympäristövalvonta -tiimin päällikkö Hannu Arovaara
- Ympäristötarkastaja Sini-Pilvi Saarnio

Ympäristövalvonta -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Vesi -tiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
- Ympäristötarkastaja Saija Rautakorpi

Lisäksi ympäristöjohtaja päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikön päällikön tai tiiminpäällikön sijaisena toimii ympäristöjohtajan määräämä henkilö.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Tämä päätös korvaa ympäristöjohtajan päätöksen 21.12.2018 § 13.

This decision was published on 20.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Esa Nikunen, ympäristöjohtaja, puhelin: 358 40 5045 175

esa.nikunen@hel.fi

Decisionmaker

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja