Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus, päätös 25.11.2019 § 82, UniqAir Oy

HEL 2019-013433
More recent handlings
Case 27. / 69 §

Hankintaoikaisuvaatimus, ilmanpuhdistimien vuokraus (UniqAir Oy)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä UniqAir Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen, joka kohdistuu ilmanpuhdistimien vuokrauksesta 25.11.2019 tehtyyn hankintapäätökseen (HEL 2019-006227).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hankintaoikaisuvaatimus

Ilmanpuhdistimien hankinnan kilpailutuksessa (H040-19) tarjouksen antanut UniqAir Oy on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän esityksen liitteenä. UniqAir Oy ei ole valittanut asiasta markkinaoikeuteen.

Hankintamenettely

Hankintamenettelyssä saapuneita tarjouksia on arvioitu tarjouspyynnössä olleiden vaatimusten perusteella. Tarjouspyynnössä on vertailtaville ilmanpuhdistuslaitteille asetettu vaatimuksia. Yksi vaatimuksista on koskenut otsonintuottoa. Tarjoajan on tullut ladata ulkopuolisen tahon selvitys siitä, ettei tarjottu laite tuota otsonia. Hankintamenettelyssä on näin ollen tarkastettu, että tarjous ja tarjottu laite täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset. Jos tarjottu laite ei ole täyttänyt vaatimusta, tarjous on hylätty.

Tarjouspyynnössä on myös vaadittu, että laitteet ovat uusia ja että laitteiden vuokra sisältää huollon siten, että laitteet ovat jatkuvasti toimintakunnossa ja että ne täyttävät kilpailutuksessa asetetut vaatimukset. Tämä luo osaltaan edellytykset hyväkuntoisten ja viimeisintä tekniikkaa sisältävien laitteiden vuokraamiseen.

Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjouksessa annettuihin tietoihin, ellei ole perusteltua epäilystä muusta. Tarjoaja puolestaan vastaa siitä, että tarjottu laite on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Hankintayksikkö myös edellyttää, että laite on sopimuskauden aikana tarjouspyynnön ja sopimuksen mukainen.

Kuulemisessa ei ole noussut esiin seikkoja, jotka tutkisivat hankintaoikaisuvaatimuksen väitteitä, vaan saaduissa lausunnoissa vakuutetaan tarjottujen laitteiden olevan tarjouspyynnön mukaisia.

Kuuleminen

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu. Energiakonsultit insto Oy ja Cramo Finland Oy ovat toimittaneet lausunnot. Lausunnot ovat tämän esityksen liitteinä.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Close

This decision was published on 12.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Attachments

1. Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019
2. Hankintaoikaisuvaatimus 27.11.2019, liite
3. Lausunto 18.12.2019, Cramo Finland Oy
4. Lausunto 19.12.2019, Energiakonsultit insto Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.