Nuorten aloitteet, tammikuu - kesäkuu 2020, valtuuston käsittelyyn

HEL 2020-000075
More recent handlings
Case 6. / 272 §

Nuorten aloitteet 1.1.−30.6.2020

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2020.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Aloitteet tehdään vaikuttamisjärjestelmä Ruudin verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella (ruuti.net/aloitteet). Sekä aloitteet että niihin annetut pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset julkaistaan ruuti.munstadi.fi/aloitteet -sivulla.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. Kun valtuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Tammi−kesäkuun 2020 aikana nuoret ovat tehneet yhteensä 29 aloitetta, joista 25:een on vastattu. 11.6.2020 jälkeen saapuneet neljä aloitetta ovat teknisen virheen vuoksi jääneet kirjaamatta ja ne tuodaan valtuustolle tiedoksi kun nuorten aloitteita seuraavan kerran käsitellään.

Aloitteet jakaantuvat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (10), kaupunkiympäristön toimialan (7), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (4), sosiaali- ja terveystoimialan (1) ja kaupunginkanslian (3) toimintaan. Aloitteiden otsikot ilmenevät liitteenä 1 olevan koonnin kansilehdeltä. Koonti sisältää sekä aloitteet että pormestarin tai apulaispormestarien vastaukset liitteineen. Aloitteen tekijän nimi, ikä ja yhteystiedot ovat nuorisopalvelujen tiedossa.

Nuorisoneuvosto on 14.9.2020 antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota siihen, että nuorten tekemien aloitteiden määrä on vähentynyt yli puolella viime vuoden alkupuoleen verrattuna. Nuorisoneuvoston arvion mukaan syynä saattaa olla se, että toteutuskelpoisetkaan aloitteet eivät välttämättä johda konkreettisiin toimenpiteisiin eikä vastausta saada riittävän nopeasti. Nuorisoneuvosto katsoo, että kaikkien helsinkiläisten nuorten monimuotoisen osallistumisen tukemiseksi on tärkeää, että myös muut kuin nuorisoneuvoston jäsenet ottavat aloitejärjestelmän käyttöön edistääkseen tärkeäksi näkemiään asioita. Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Pitkä vastausaika on noussut nuorisoneuvoston lausunnoissa esiin aiemmillakin kerroilla. Vastausten ripeyteen on pyritty kiinnittämään huomiota ja osaan aloitteista on nyt saatu vastaus aiempaa nopeammin. Koronapandemian aiheuttama poikkeuksellinen kiire erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla näkyy nyt käsittelyssä olevien aloitteiden vastausajoissa.

Nuorten aloitejärjestelmää kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla loppuvuoden aikana. Tämä vastaa osaltaan nuorisoneuvoston huoleen siitä, että osa nuorista ei tiedä aloitejärjestelmän olemassaolosta tai suhtautuu varovaisesti sen tosiasiallisiin vaikuttamismahdollisuuksiin. Asiakashaastatteluja ja palvelumuotoilua nuorten näkökulmasta on jo tehty. Syksyn aikana keskitytään taustajärjestelmään ja käsittelyprosessiin ja pyritään löytämään verkkopalvelun avulla ratkaistavia kehityskohtia. Aloitejärjestelmä tulee osaksi vuoden vaihteessa julkaistavaa Nuorten Helsinkiä siten, että aloitteen tekeminen ja seuranta palvelussa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 alkupuolella.

Nuorten aloitejärjestelmästä on tehty kesän aikana esittelyvideo, jossa nuoret mm. kertovat miten helppoa aloitteen tekeminen on ja millaisia toimenpiteitä aloitteiden pohjalta on tehty. Video on kaksikielinen (suomi ja ruotsi) ja tekstitetty molemmilla kielillä, joten se on saavutettava myös kuulovammaisille. Se voidaan tarvittaessa tekstittää myös englanniksi. Video julkaistaan Helsinki-kanavalla, josta sitä on helppo jakaa. Videota tullaan syksyn aikana markkinoimaan nuorille sosiaalisen median kampanjalla.

Close

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 625

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2020.

Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että nuorten aloitejärjestelmää kehitetään niin, että nuorille annettavaa ohjausta ja tukea aloitteiden tekemisessä tehostetaan kouluissa ja nuorisotyössä niin että aloitejärjestelmä on aidosti kaikkien nuorten käytettävissä. Lisäksi aloitteiden vastausaikaa lyhennetään.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen:

"Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että nuorten aloitejärjestelmää kehitetään niin, että nuorille annettavaa ohjausta ja tukea aloitteiden tekemisessä tehostetaan kouluissa ja nuorisotyössä niin että aloitejärjestelmä on aidosti kaikkien nuorten käytettävissä. Lisäksi aloitteiden vastausaikaa lyhennetään."

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

28.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi
Close

This decision was published on 05.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi