Kunnan asukkaan aloitteet, tammi - kesäkuu 2020, kaupunginvaltuuston käsittelyyn

HEL 2020-000107
More recent handlings
Case 7. / 273 §

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1. - 30.6.2020

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.1. - 30.6.2020 välisenä aikana kaksi kappaletta.

Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset ovat liitteenä.

Aloitteet koskevat kaupunkiympäristön toimialaa. Aloitteiden tekijöille on vastattu apulaispormestarin kirjeellä, jota varten on pyydetty toimialan lausunto.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloitteiden lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palautteita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelunkäyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jäsenen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Close

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 597

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi
Close

This decision was published on 05.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi