Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla toimialan alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikkö päällikölle ja tiimien päälliköille 7.1.2020 alkaen

HEL 2020-000120
More recent handlings
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön päällikön ja tiimien päälliköiden sijaisten määrääminen 8.1.2020 alkaen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas-ja yrityspalvelupäällikkö päätti, että alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Alueidenkäytön tiimipäällikkö

- Alueidenvalvonnan tiimipäällikkö

Alueidenkäytön tiimipäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön päällikkö

- Alueidenvalvonnan tiimipäällikkö

Alueidenvalvonnan tiimipäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön päällikkö

- Alueidenkäytön tiimipäällikkö

Tämä päätös on voimassa 8.1.2020 alkaen toistaiseksi ja korvaa asukas- ja yrityspalveluidenpäällikön 14.6.2017 tekemän päätöksen § 4.

Päätöksen perustelut

Alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön sijaisuuksia päivitetään yksikön päällikön ja tiimipäälliköiden osalta.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tiimien päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt sijaiset ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esimiehelle.

This decision was published on 08.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Antti Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 39748

antti.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Markku Leijo
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö