Hankinta, luonnonkivityöt 2020 Staran alue A2, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2020-000135
More recent handlings
§ 26

Staran alueen 2 luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, Peab Asfalt Oy, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nrot 1-4

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Asfalt Oy:n 2.7.2020 antamat lisätyötarjoukset seuraavista työvaiheista:

LT1: Nupukiveys (140x140x220), sekaväri (harmaa 60 %, punainen 30 %, musta 10 %), lohkottu, hiekan varaan hiekkasaumattuna, arvioitu tarve 250 m², yksikköhintaan 157,00 euroa/m²
LT2: Nupukivi (140x140x220) sekaväri (harmaa 60 %, punainen 30 %, musta 10 %), lohkottu, 1-kiven raita, arvioitu tarve 110 metriä, yksikköhintaan 39,00 euroa/m
LT3: Nupukivi (140x140x220) sekaväri, lohkottu (harmaa 60 %, punainen 30 %, musta 10 %), 2-kiven raita, arvioitu tarve 50 metriä, yksikköhintaan 61,00 euroa/m
LT4: Nupukivi (140x140x220) sekaväri, lohkottu (harmaa 60 %, punainen 30 %, musta 10 %), 3-kiven raita, arvioitu tarve 50 metriä, yksikköhintaan 84,00 euroa/m

Lisätöiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 50 790 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Kivityöurakka on tällainen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä vaikka Kaupunkitekniikan rakentamisen osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2020. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Peab Asfalt Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 27.2.2020 / 27 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista katutyökohteista Koskelantiellä ja Mäkitorpantiellä joissa asennettavaksi tulee alkuperäisestä sopimuksesta väritykseltään poikkeavaa nupukiveystä. Tilaajan toimittamissa suunnitelmissa nupukiveyksen väritys on määritelty niin että valmiin kiveyksen tulee sisältää harmaata graniittinupukiveä 60 %, punaista 30 % ja mustaa 10 %. Perinteisesti sekavärinen kiveys sisältää vain harmaata ja punaista kiveä. Musta graniitti on em. värejä kalliimpaa hankkia ja asennustyö vaatii värien sopusuhtaista asettelua. Yksityiskohtaiset suunnitelmapiirustukset kaikista työkohteista eivät olleet käytettävissä tarjouspyyntövaiheessa, eikä tällaisten töiden tarvetta osattu huomioida tarjouspyynnössä. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden työvaiheiden osalta.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätöiden ennakoitu arvo näissä kohteissa on yhteensä 50 790,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä. Hankintalain lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta. Sopimuksen toteutuma-aste on tätä päätöstä tehtäessä noin 40 %. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet LT1 - LT4 lisätään urakan puitesopimuksiin 4700002024 ja 4700002025 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

This decision was published on 14.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Lisätyötarjous

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.