Hankinta, asiakaskyselyn toteuttaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2020-000165
More recent handlings
§ 5

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn suunnittelu, toteutus, tulosten analysointi ja raportointi, hankinta

Hankintapäällikkö

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn suunnittelu, toteutus, tulosten analysointi ja raportointi hankitaan kilpailutuksen perusteella Innolink Oy:ltä.

Palvelun arvioitu arvonlisäveroton hankintahinta on 17 440 euroa ilman optiota. Palvelun kustannukset jaetaan neljän tilaajakunnan (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) kesken siten että 40% palvelun hinnasta jaetaan tasan tilaajakuntien kesken ja jäljelle jäävä summa palvelukuvauksessa ilmoitettujen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lapsimäärien mukaan. Summat jakaantuvat seuraavasti:

Helsinki 7103,57 eur
Espoo 4664,96 eur
Vantaa 3847,76
Kauniainen 1823,71

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 27.1.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-000165 ”Pääkaupunkiseudun yhteisen varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn suunnittelu, toteutus, tulosten analysointi ja raportointi”. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 27.1.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset oli esitettävä 6.2.2020 klo 10:00 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin julkaistiin vastaukset 6.2.2020.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 12.2.2020. Määräaikaan mennessä saapui 6 tarjousta: Bisnode marketing oy (19667681), Feelback Oy (1702297-8), Innolink Group Oy (2549986-4), Digitalist Finland Oy (08652492) ja Taloustutkimus (FI01147119).

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä oli esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Kaikki tarjoajat toimittivat vaaditut selvitykset ja täyttivät asetetut vaatimukset.

Tarjousten vertailu

Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.

Tarjouspyynnön kohdan hankinnan kohteen kriteerit mukaan tarjousten vertailu tehtiin seuraavasti:

Hinnan painoarvo on 70 pistettä ja laadun painoarvo 30 pistettä. Laatuarviointi tehtiin seuraavasti:

1. Tutkimuksesta vastaavan/vastaavien henkilöiden kokemus julkisorganisaatiolle tuotettujen asiakaskyselyiden suunnittelusta, toteutuksesta sekä tulosten analysoinnista ja raportoinnista, max. 15 pistettä.

2. Tutkimuksesta vastaavan/vastaavien henkilöiden kokemus varhaiskasvatukseen liittyvien kyselyiden tai arviointien toteuttamisesta max. 15 pistettä

Hinta- ja laatuvertailut perusteluineen ovat tämän päätöksen liitteenä.

Vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekivät seuraavat tarjoajat:

1. Innolink 90,206 p.
2. Feelback 84,540 p.
3. Bisnode marketing Oy 70,375 p.
4. Pentagon Insight 57,138 p.
5. Taloustutkimus 53,504 p.
6. Digitalist Finland Oy 35,762 p.

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta.

Sopimukseen sisältyy optio, jonka mukaan tilaaja ja tuottaja voivat keskenään sopia suoraa hankintaa käyttäen sisällöltään samanlaisen palvelun ostamisesta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla sen mukaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuskauden päättyessä. Optiokauden käyttöönotosta päätetään viimeistään n. 3kk ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua tiedoksiannosta.

This decision was published on 27.02.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 21580

marko.harapainen@hel.fi

Decisionmaker

Kari Salovaara
hankintapäällikkö

Attachments

2. Vertailutaulukko

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.