Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, 1326 Sami Naapuri Oy/R-kioski Helsinki Pitäjänmäki Takomotie 33

HEL 2020-000197
More recent handlings
§ 2

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen 1326 Sami Naapuri Oy:lle/R-kioski Helsinki Pitäjänmäki Takomotie 33

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

1326 Sami Naapuri Oy, y-tunnus 2666049-6
Ketunmäentie 7 as. 3
01820 KLAUKKALA

Elintarvikehuoneisto

R-kioski Helsinki Pitäjänmäki Takomotie 33
Takomotie 33
00380 HELSINKI

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Siivousvälineitä ei saa säilyttää WC:ssä. Siivousvälineille tulee osoittaa asianmukainen säilytyspaikka. Siivousvälineet on puhdistettava, huollettava ja säilytettävä hygieenisesti.

2. Henkilökunnan käytössä tulee olla pukutila tai muu vaatesäilytysratkaisu (esim. pukukaappi).

3. Myymälän tilat sekä henkilökunnan WC tulee siivota ja puhdistaa.

4. Vastaanottotarkastuksien omavalvonnan lämpötilakirjauksia tulee tehdä säännöllisesti omavalvontasuunnitelman mukaisesti.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 23.2.2020 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

R-kioski Helsinki Pitäjänmäki Takomotie 33 on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 8.11.2019. Tällöin on havaittu puutteita elintarvikkeiden säilyttämisessä, tilojen soveltuvuudessa ja puhtaanapidossa sekä omavalvontakirjauksissa. Henkilökunnan WC:ssä säilytettiin elintarvikkeita, elintarvikepakkauksia, siivousvälineitä ja henkilökunnan vaatteita. WC:ssä oli likaisuutta ja epäjärjestystä. Myyntitiskillä oli likaisuutta. Omavalvontakirjauksia ei ollut tehty. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 15.12.2019 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

R-kioski Helsinki Pitäjänmäki Takomotie 33 on tehty uusintatarkastus 16.12.2019, jolloin on todettu, ettei epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus).

R-kioski Helsinki Pitäjänmäki Takomotie 33 on tehty tarkastus 31.1.2020 toimijan kuulemiskirjeeseen antaman vastineen perusteella. Tarkastuksella todettiin, että elintarvikkeet ja elintarvikepakkaukset oli siirretty pois WC:stä ja kylmänä säilytettävien elintarvikkeiden omavalvontakirjauksia oli tehty. Käytävälle oli sijoitettu pukukaapit, mutta henkilökunta ei voinut käyttää niitä. Muilta osin epäkohdat olivat korjaamatta (Liite 3 Tarkastuskertomus).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 10.1.2020 päivätyllä kirjeellä (Liite 4). Kuulemisaikaa jatkettiin 30.1.2020 asti.

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Toimija antoi vastineen kaksi kertaa. Ensimmäisessä vastineessa toimija ilmoittaa, että korjaa puutteet 23.2.2020 mennessä, mutta mainitsee tarvitsevansa lisäaikaa, jos tiloissa tehdään muutoksia/remonttia. Toisessa vastineessa toimija ilmoittaa, että osa puutteista on korjattu ja osa korjauksista on selvityksessä (Liite 5). Lisäksi kioskiketjua ohjaava R-kioski Oy on esittänyt suunnitelman remontista, joka tehtäneen määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta 1326 Sami Naapuri Oy ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska 1326 Sami Naapuri Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta antaman asetuksen (1367/2011) 3 §:n mukaan elintarvikehuoneiston siivousvälineet on puhdistettava, huollettava ja säilytettävä hygieenisesti. Elintarvikehuoneistossa on oltava henkilökunnalle asianmukaisesti varustettu käymälä ja pukeutumistila. R-kioski Helsinki Pitäjänmäki Takomotie 33:ssa siivousvälineille ei ollut asianmukaista säilytys-, puhdistus- ja huoltopaikkaa, vaan siivousvälineet olivat WC:ssä. Myös henkilökunnan vaatteita on säilytetty WC:ssä, sillä henkilökunnan vaatteille ei ole säilytyspaikkaa. Käytävälle oli sijoitettu pukukaapit, mutta henkilökunta ei ole voinut käyttää niitä (kaappeihin ei ole saatu avaimia).

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku I ja V) mukaan elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa sekä kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat esineet, välineet ja laitteet on puhdistettava tehokkaasti ja tarvittaessa desinfioitava. R-kioski Helsinki Pitäjänmäki Takomotie 33:n myymälän myyntitiskillä ja WC:ssä oli likaisuutta.

Elintarvikelain 19 §:n mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. R-kioski Helsinki Pitäjänmäki Takomotie 33 ei ollut tehnyt omavalvonnan vastaanottotarkastuksien lämpötilakirjauksia, joita omavalvonnan mukaan kirjataan kerran viikossa.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 8.11.2019
2. Tarkastuskertomus 16.12.2019
3. Tarkastuskertomus 31.1.2020
4. 1326 Sami Naapuri Oy:n kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä, 10.1.2020
5. Vastine kuulemiseen 20.1.2020 ja 27.1.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 11 §, 19 §, 32 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen
elintarvikehygieniasta (1367/2011) 3 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 5 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona 1326 Sami Naapuri Oy:n:lle.

This decision was published on 04.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maarit Lähdesmäki, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32099

maarit.lahdesmaki@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 8.11.2019
2. Tarkastuskertomus 16.12.2019
3. Tarkastuskertomus 31.1.2020
4. 1326 Sami Naapuri Oy:n kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä, 10.1.2020
5. Vastine kuulemiseen 20.1.2020 ja 27.1.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.