Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa, kaupunginkanslian strategiaosaston työsuhteisten työntekijöiden hankintavaltuudet

HEL 2020-000416
More recent handlings
§ 3

Kaupunginkanslian strategiaosaston työsuhteisten työntekijöiden hankintavaltuudet

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti oikeuttaa strategiaosaston työsuhteiset työntekijät toteuttamaan strategiajohtajan vastuulla yksiköiden ja tiimien hankintoja edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa.

Liitteessä mainitut hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja ne noudattavat kaupunginkanslian yleistä linjaa siten, että yksikön päällikön hankintaraja on 60 000 euroa ja tiimipäällikön 30 000 euroa.

Tämä päätös kumoaa rahoitusjohtajan päätöksen 5.6.2018, § 51 siltä osin kuin se käsittelee kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikköä sekä tietohallinto-yksikköä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (9.10.2019, § 297) hallintosäännön ja kaupunginkanslian toimintasäännön (KP 19.11.2019, § 220) mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (12 luku, 1 §, 2 momentti, 2 kohta).

Hankintavaltuudet ovat uuden 1.1.2020 voimaan tulevan kaupunginkanslian toimintasäännön (Kp 20.11.2019, § 220) ja organisaation mukaiset.

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku, 8 §, 3 kohta).

This decision was published on 17.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
strategiajohtaja