Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti-ja aikuisopisto, ohjaavan opettajan virka, työavain KASKO-03-17-19

HEL 2020-000425
More recent handlings
§ 2

OtsikkoMääräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti-ja aikuisopisto, ohjaava opettaja, työavain KASKO 03-17-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita ohjaavan opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 28.10.2019-27.10.2020. **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 30.9.2019-14.10.2019 kaksi (2) ohjaavan opettajan paikkaa. Virkasuhteisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 4.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-17-19. Määräaikaan 14.10.2019 klo 16 mennessä tehtävää haki neljäkymmentäkahdeksan (48) hakijaa. Hakijoista 34 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Viranhaltijan tehtäviin kuuluvat opetus- ja ohjaustehtävät oppimisyhteisöissä, eri ikäisten opiskelijoiden tukeminen opinnoissa ja oman toiminnan ohjauksessa sekä suomea toisena kielenä puhuvien opiskelijoiden tukeminen opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa, suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisessa ja uraohjauksessa.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja ja eduksi luetaan kokemus toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, kielitietoisen opetus- ja ohjausotteen, monipuoliset pedagogiset taidot ja halukkuuden kehittää opetusta ja ohjausta sekä kokemuksen monikulttuurisesta-, järjestö- ja/tai nuorisotyöstä.

Haastatteluun kutsuttiin 12 hakijaa.

Haastattelut pidettiin 23.10.2019. Haastattelijoina toimivat **********

Haastattelujen perusteella tehtävään valittiin **********

Valittu täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hänellä on tehtävän edellyttämä soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagoginen pätevyys ja valitulla on monipulista kokemusta uraohjauksesta.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö Satu Suihkonen katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenneiden seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 14.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 661 5064

satu.suihkonen@edu.hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1