Rasitteenluonteinen oikeus, sopimuksen hyväksyminen ja liittäminen pitkäaikaisiin maanvuokraussopimuksiin tontit 23912/6 ja 23912/7

HEL 2020-000614
More recent handlings
§ 13

Rasitteenluonteisia oikeuksia koskevan sopimuksen hyväksyminen ja liittäminen pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin (Toukola, tontit 23912/6 ja 7)

Tiimipäällikkö

Päätös

A

Asuntotontit -tiimin tiimipäällikkö päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan tonttien 23912/6 ja 7 vuokralaisten välillä 9.9.2019 allekirjoitetun rasitteenluonteisia oikeuksia koskevan sopimuksen (Viemärin rasitesopimus).

B

Asuntotontit -tiimin tiimipäällikkö päätti liittää mainitun liitteenä 1 olevan rasitteenluonteisia oikeuksia koskevan sopimuksen (Viemärin rasitesopimus) liitteineen pitkäaikaisesti vuokrattujen tonttien 23912/6 (sopimusnumero 25436, vuokraustunnus A1123-509) ja 23912/7 (sopimusnumero 25643, vuokraustunnus A1123-549) maanvuokrasopimuksiin seuraavin ehdoin:

1

Vuokralaiset ovat velvollisia noudattamaan Helsingin kaupungin 23. kaupunginosan (Toukola) tonttien 23912/6 ja 7 vuokralaisten välillä 9.9.2019 allekirjoitettua rasitteenluonteisia oikeuksia koskevaa sopimusta (Viemärin rasitesopimus).

2

Vuokralaiset ovat velvollisia ilmoittamaan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle, mikäli po. rasitteenluonteisia oikeuksia koskevaa sopimusta muutetaan tai sen voimassaolo halutaan päättää. Muutokset sisällytetään maanvuokrasopimuksiin.

3

Kaupunki ei vastaa mistään po rasitteenluonteisia oikeuksia koskevassa sopimuksessa (Viemärin rasitesopimus) mainittujen oikeuksien toteutumisesta eikä po. sopimuksesta aiheutuvista velvoitteista, vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

Kaupunki ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli po. sopimuksessa havaitaan vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kyseisten kiinteistöjen välillä ei ole sovittu kaikista kiinteistöjen toteuttamisen ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista, rasitteenluonteisista oikeuksista, yhteisjärjestelyistä tai muista käyttö- tms. ehdoista.

Kaupungin omistuksessa oleviin vuokrattuihin tontteihin kohdistuvista velvoitteista ja kustannuksista vastaa tontin vuokralainen.

4

Muutoin noudatetaan entisiä ehtoja.

A1123-509 ja A1123-549

Päätöksen perustelut

Osapuolet, sopimus rasitteenluonteisista oikeuksista ja sopimuksen liittäminen maanvuokrasopimuksiin

Po. rasitteenluonteisen sopimuksen osapuolina ovat Toukolassa sijaitsevat tontit 23912/6 ja 7. Helsingin kaupunki omistaa mainitut tontit ja ne on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla yksityishenkilöille.

Rasitteenluonteisia oikeuksia koskeva sopimus (Viemärin rasitesopimus) liitetään tonttien pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin sopimusehtona noudatettavaksi.

Po. sopimuksessa sovitaan muun muassa tontin 23912/6 oikeudesta sijoittaa talousrakennuksestaan lähteviä viemäreitä tontin 23912/7 alueelle. Lisäksi sopimuksessa sovitaan muun muassa sekä viemärin korjaus- ja kunnossapidon vastuualueista sekä mahdollisten vahinkojen korvaamisesta osapuolten kesken.

Rasitteenluonteisia oikeuksia koskeva sopimus (Viemärin rasitesopimus) liitetään maanvuokrasopimuksiin ehdoin, että kaupunki ei vastaa mistään rasitteenluonteisia oikeuksia koskevassa sopimuksessa mainittujen oikeuksien toteutumisesta eikä po. sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvista velvoitteista, vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

Kaupunki ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli po. sopimuksessa havaitaan vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kyseisten kiinteistöjen välillä ei ole sovittu kaikista kiinteistöjen toteuttamisen ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista, rasitteenluonteisista oikeuksista, yhteisjärjestelyistä tai muista käyttö- tms. ehdoista.

Kaupungin omistuksessa oleviin vuokrattuihin tontteihin kohdistuvista velvoitteista ja kustannuksista vastaavat tonttien vuokralaiset.

Päätösvalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja päätti 13.10.2017 (60 §) siirtää hallintosäännön 16 luvun 4 § 1 momentin 1-kohdan toimivaltaa käyttää kaupungin puolesta maanomistajan puhevaltaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden asuntotonttitiimin tiimipäällikölle siten, että asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päättää vastuualueensa osalta toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä koskevien rasite- ja yhteisjärjestelysopimusten hyväksymisestä ja kaupunkia varten perustettavista rasitteista.

Näin ollen asuntotontit –tiimin tiimipäällikkö on toimivaltainen päättämään asiasta.

This decision was published on 22.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 73889

tiina.aitta@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö