Yhteistyösopimus, Naisten Kymppi 2020, Suomen Urheiluliitto ry

HEL 2020-000684
More recent handlings
§ 14

Tapahtumayhteistyösopimuksen liite – Naisten kymppi 2020

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Vs. liikuntapalvelupäällikkö päätti hyväksyä Naisten kymppi -juoksutapahtuman yhteistyösopimuksen liitteen Suomen Urheiluliitto ry:n kanssa. Liitteessä sovitaan korvaavista toimenpiteistä koskien koronapandemian johdosta peruuntunutta juoksutapahtumaa. Sopimuksen liitteen mukaisesti liikuntapalvelu maksaa 10 000 euroa Suomen Urheiluliitto ry:lle liitteessä määriteltyjen ehtojen vastikkeena.

Päätöksen perustelut

Liikuntapalvelupäällikkö on tehnyt päätöksen 29.1.2020 §4 Naisten kymppi -juoksutapahtuman järjestämisen tukemisesta Suomen Urheiluliitto ry:n kanssa. Juoksutapahtuma on ollut tarkoitus järjestää 9.5.2020, mutta koronapandemian vuoksi se on ensin siirretty järjestettäväksi 16.8.2020 ja sittemmin peruttu kokonaan vuodelta 2020.

Helsingin kaupunki on todennut, että Covid 19 –viruksen aiheuttama epidemia ja siitä johtuvat poikkeusolosuhteet vaikuttivat ensimmäisten joukossa tapahtumiin ja niiden liiketoimintamahdollisuuksiin. Kaupunki linjasi keväällä, että se pyrkii kaikin tavoin toimimaan yritysmyönteisesti. Peruuntuneen Naisten Kymppi-yhteistyötapahtuman osalta, edellä mainituista syistä johtuen, kaupunki ja Naisten Kymppi toteuttavat yhdessä sopimusliitteen mukaisia korvaavia toimenpiteitä vuoden 2020 aikana. Suomen Urheiluliitto ry järjestää elokuussa virtuaalisen Naisten Kymppi -juoksutapahtuman sekä lisäksi toteuttaa viestinnällistä vastikkeellisuutta jo toteutetun viestinnällisen näkyvyyden lisäksi. Toimenpiteet edistävät yhdessä asetettuja tavoitteita yhteistyölle.

This decision was published on 30.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntapalvelupäällikkö

Attachments

1. LIITE_NaistenKymppi2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.