Avustuksen hakeminen, valtionavustus, taloyhtiöklubikonseptin kehittäminen, Ympäristöministeriö

HEL 2020-000822
More recent handlings
§ 34

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle "Taloyhtiöt energiatehokkaiksi alueellisella yhteistyöllä "

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille 48 279,54 euroa (projektinumero 1095120) vuodelle 2021 hankkeen "Taloyhtiöt energiatehokkaiksi alueellisella yhteistyöllä” kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea enintään 36 359,34 euroa.

Päätöksen perustelut

Taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuusyhteistyön perusidea on koota yhteen alueen taloyhtiöpäättäjät ja perustaa yhteistyöfoorumi, jossa tehdään ohjattua ja tavoitteellista yhteistyötä taloyhtiöiden kesken, päätavoitteena asuinkiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen. Hankkeesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut, ja se on tarkoitus toteuttaa vuosien 2020‒2021 aikana.

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on 23.1.2020 esittänyt valtionavustuksen hakemista hankkeelle ”Taloyhtiöt energiatehokkaiksi alueellisella yhteistyöllä: taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuusyhteistyön toimintamallin kehittäminen ja pilotointi pääkaupunkiseudulla”, joka toteutetaan yhteistyössä Vantaan ja Espoon kaupunkien kanssa. Ympäristöministeriö on päätöksellään 9.3.2020 (VN/1965/2020) myöntänyt hankkeelle Kuntien ilmastohankkeet -avustuksen.

Hankkeen tavoitteena on toimeenpanna Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman keskeistä toimenpidettä Energiarenessanssi-ohjelmaa, jossa tuetaan yksityisten taloyhtiöiden energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian ratkaisuja. Hankkeessa muodostetaan alueellisia taloyhtiöverkostoja energiatehokkuuskärjellä ja kehitetään konseptia toiminnan skaalaamiseksi koko kaupungin alueelle. Verkostojen kautta pystytään viestimään keskeisistä asioista ja tukemaan kaupungin strategisten ilmastotavoitteiden toteutumista. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2020-30.11.2021.

Hankkeessa on sovittu, että Helsinki maksaa ensin kaikki hankkeen kulut ja saa sitten ympäristöministeriön tuet sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien maksuosuudet. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 88 000 euroa, josta ympäristöministeriöltä haettava rahoitus kattaa 50 000 euroa. Espoon ja Vantaan kaupungit kattavat 18 000 euroa kuluista ja Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 20 000 euroa. Vuodelle 2021 menoja on budjetoitu 48 279,54 euroa, joille saadaan tukia 36 359,34 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 § 62 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 26.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Attachments

1. Taloyhtiöt energiatehokkaiksi -hankkeen avustushakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.