Vuokraus, maa-alue, Isonsarvastontie 4, Laajasalo, sopimuksen muuttaminen, Vmax Oy, Vmax Rentals Oy

HEL 2020-000864
More recent handlings
§ 13

Iso-Sarvaston venesatamassa sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimuksen siirto VMAX Oy:ltä VMAX Rentals Oy:n nimiin

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja on 3.3.2015, 10 § vuokrannut VMAX Oy:lle 289 neliömetrin suuruisen maa-alueen Helsingin 49. kaupunginosan Laajasalon kylän Iso-Sarvastosta. Vuokra-aika on 1.1.2015 - 31.12.2020. Aluetta käytetään veneiden ja vesijettien vuokraustilana sekä kioski/kahviotoimintaan.

VMAX Oy on ilmoittanut, että vuokrasopimus tulisi siirtää VMAX Rentals Oy:n (2317709-5) nimiin.

Liikuntajohtaja päätti, että vuokrasopimus kirjataan VMAX Rentals Oy:n nimiin 27.2.2020 alkaen. Vuokrasopimus on alkuperäisen sopimuksen mukaisesti voimassa 31.12.2020 saakka. Vuokrasopimus siirtyy uudelle vuokralaiselle vuokrasopimuksen 2014-011951 sisältämin ehdoin. Vuokrasopimukseen liitetään tämän päätöksen saatua lainvoiman jatkolehti, jossa todetaan vuokrasopimuksen siirtyneen VMAX Rentals Oy:lle.

Liikuntajohtaja päätti oikeuttaa ulkoilupalvelut-palvelun ulkoilupaikkapäällikön allekirjoittamaan vuokrasopimukseen 2014-011951 liitettävän jatkolehden.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

This decision was published on 28.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87812

mia.savolainen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja