Avustuksen myöntäminen, Työvoima ja maahanmuutto, työllisyydenhoidon Helsinki-lisä yhteisöille vuonna 2020

HEL 2020-000916
§ 157

Avustuksen myöntäminen, Työvoima ja maahanmuutto, työllisyydenhoidon Helsinki-lisä yhteisöille vuonna 2020

Elinkeinojohtaja

Päätös

Vs. elinkeinojohtaja päätti myöntää Helsinki-lisän (nro 137-164) liitteessä 1 luetelluille yhteisöille käytettäväksi työllistetyn palkkauskustannuksiin liitteessä mainitulla summalla. Kustannukset yhteensä 92 931 euroa (alv 0 %) maksetaan talousarvion kohdalta 14001, sisäinen tilaus 1817100003.

Lisäksi vs. elinkeinojohtaja päätti olla myöntämättä Helsinki-lisää (nro H18-H21) liitteessä 2 luetelluille yhteisöille, koska Helsinki-lisän soveltamisohjeen edellytykset eivät täyty.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 3.2.2020 § 4 päättänyt tukea rahallisesti työnantajia, jotka tarjoavat työtä kaupungin työllisyydenhoidon kohderyhmiin kuuluville helsinkiläisille.

Vuonna 2020 Helsinki-lisään on varattu talousarviossa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 2,5 miljoonan euron määräraha. Työllisyydenhoidon Helsinki-lisä on aina harkinnanvarainen.

Yhteisöille (nro H18 ja H21) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska TE-toimiston myöntämä palkkatuki riittää kattamaan hakemuksessa ilmoitetun työajan mukaiset palkkauskustannukset. Helsinki-lisän edellytyksenä on, että työnantajalle maksettavat palkkaan kohdistuvat tuet eivät ylitä työnantajan palkkauskustannuksia.

Yhteisöille (nro H19) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska Työllistämisen Helsinki-lisää voidaan myöntää ainoastaan yrityksille ja taloudellista elinkeinotoimintaa harjoittaville yhteisöille. Hakija on yhteisö joka ei harjoita taloudellista elinkeinotoimintaa.

Yhteisöille (nro H20) ei myönnetä Helsinki-lisää, koska työllistetyn henkilön työttömyyden kesto ei riitä täyttämään Helsinki-lisän edellytyksiä. Helsinki-lisän edellytyksenä on 12 kk työttömyys tai 200 päivää työttömyyden perusteella maksettu työmarkkinatuki.

Elinkeinotoiminnan harjoittajille myönnettävä työllisyydenhoidon Helsinki-lisä on Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013 mukaista de minimis -tukea.

This decision was published on 04.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 09 310 36198

mirkka.kesti-helia@hel.fi

Decisionmaker

Santtu von Bruun
elinkeinojohtaja
Jaana Vuorela
palvelupäällikkö

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.