Aloituspaikat, painotetun ja kaksikielisen opetuksen aloittavien ryhmien määrä 1.8.2020 alkaen

HEL 2020-000924
More recent handlings
§ 14

Painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen soveltuvuuskokeiden alimmat hyväksytyt pistemäärät ja aloittavien ryhmien määrät 1.8.2020

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä

  • vuosittain tarkistettavat painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen soveltuvuuskokeiden alimmat pistemäärät, joilla opetukseen voi tulla hyväksytyksi liitteen 1 mukaisesti
  • painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen 1.8.2020 aloittavien ryhmien lukumäärän liitteen 2 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen soveltuvuuskokeiden alimmat pistemäärät, joilla voi tulla hyväksytyksi opetukseen sekä aloittavien opetusryhmien koulukohtainen lukumäärä tarkistetaan vuosittain. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on delegoinut päätösvallan vuosittain tarkistettavista soveltuvuuskokeiden alimmista hyväksytyistä pistemääristä sekä aloittavien ryhmien luku- määristä perusopetusjohtajalle 10.12.2019 (§ 67).

This decision was published on 03.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Tommi Tiittala, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 22900

tommi.tiittala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja