Valtuustoaloite, fysioterapeutteja kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi

HEL 2020-001111
More recent handlings
Case 8. / 459 §

V 9.9.2020, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kiertävien fysioterapeuttien palkkaamisesta kouluihin

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää kiertävien fysioterapeuttien palkkaamista kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi.

Lasten ja nuorten liikkumattomuuteen puututaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin liikkumisohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistetään kehittämällä liikkumiseen kannustavia toimintaympäristöjä ja -kulttuuria varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei fysioterapeuttien palkkaaminen kouluihin ole tarkoituksenmukainen keino vastata lasten ja nuorten liikkumattomuuden tuomiin haasteisiin. Liikkumattomuuteen puututaan jo nykyisin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Liikuntaneuvonta sisältyy kaikkiin vuosittain toteutettaviin terveystarkastuksiin. Liikkumisen edistäjänä terveydenhoitaja tukee ja ohjaa liikunnallisen elämäntavan piiriin. Lasten ja nuorten fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimialan tuottama palvelu, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon eri toimijoiden suosituksesta.

Helsingissä edistetään lasten ja nuorten liikkumista kokonaisvaltaisesti ja kiinnitetään huomiota oppimisympäristöjen hyvinvointia lisääviin tekijöihin. 80 prosenttia kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköistä on mukana valtakunnallisessa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa, joka tarjoaa henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Kaikki perusopetuksen koulut ovat rekisteröityneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan. Toisella asteella valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on mukana koko Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä kuusi kaupungin lukiota. Liikunnallista harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen ja edullisen tai maksuttoman matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen ovat liikkumisohjelman toimenpiteissä.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Close

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 85

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lasten ja nuorten fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimialan tuottama palvelu, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon eri toimijoiden suosituksesta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten liikkumattomuuteen puututaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin liikkumisohjelmassa (kaupunginhallitus 3.12.2018, 790 §) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten terveyttä sekä hyvinvointia tulee edistää lisäämällä arki- ja hyötyliikkumista, sekä vähentämällä istumista. Liikkumattomuuden ongelmaan vastaamiseksi tarvitaan uudenlaista motivointia, tietoisuuden lisäämistä, positiivista pakottamista ja kannusteita. Lasten, nuorten ja perheiden liikkumista tulee edistää eri toimijoiden yhteistyönä.

Liikkumisen edistäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) painopisteistä. Helsingin kaupungin liikkumisohjelman tavoitealueina on saada pienet lapset omaksumaan liikunnalliset perustaidot ja -tottumukset sekä taata riittävä liikunnallisuus lasten ja nuorten arjessa. Liikkumisohjelmassa todetaan, että perheiden, vanhempien ja huoltajien merkitys on ratkaisevan tärkeää pienten lasten liikkumisen edistämisessä. Lapsilla ja nuorilla myös kavereiden liikunnallisella tuella on yhteys liikunnalliseen aktiivisuuteen. Keskeistä on aktivoida perheitä liikunnalliseen elämäntapaan, sekä lisätä liikkumista päiväkoti-, koulu- ja opiskelupäivien aikana.

Alle kouluikäisistä lapsista liikkuu suositusten mukaisesti 10 - 20 %, peruskoululaisista suositusten mukaisesti liikkuu kolmannes ja toisen asteen opiskelijoista noin viidennes. Hyvinvoinnin näkökulmasta keskeistä on liikkumisen lisääminen kaikissa ikäryhmissä. Liikkumista pyritään lisäämään kehittämällä toimintaympäristöjä sekä toimintakulttuuria varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Valtakunnallinen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tarjoaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Helsingin kaupungin varhaiskasvatusyksiköistä ohjelmassa on mukana yli 80 %. Tavoitteena on saada kaikki kaupungin varhaiskasvatusyksiköt ohjelman piiriin vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi liikkumisohjelman yhtenä toimenpiteenä on varmistaa, että kaikissa leikkipuistojen eri-ikäisten toiminnoissa on mukana liikkumisen elementti. Perheiden yhteistä liikkumista alle kouluikäisten lasten kanssa tuetaan muun muassa perhehulinoiden muodossa, joissa perheille tarjotaan tila sekä välineitä omatoimiseen ja maksuttomaan liikkumiseen. Tavoitteena on tarjota kahdeksan kohdetta vuoden 2020 aikana.

Perusopetuksen osalta kaikki kaupungin koulut ovat rekisteröityneet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan. Ohjelmassa keskeistä on oppilaiden osallistaminen, liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Kaupungin liikkumisohjelman toimenpiteitä ovat liikunnallista harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen ja edullisen tai maksuttoman matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen. Matalan kynnyksen harrastetoimintaa tarjotaan alakoululaisille EasySport-toimintana ja yläkoululaisille FunAction-harrasteliikuntana. Vuonna 2019 EasySport-toiminnan viikoittaisilla tunneilla, tapahtumilla ja leireillä kertyi 50 740 käyntikertaa ja FunAction-toiminnan viikoittaisilla tunneilla ja tapahtumissa 21 200 käyntikertaa.

Toisella asteella valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on mukana tällä hetkellä koko Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä kuusi Helsingin kaupungin lukiota. Liikkumisohjelman tavoitteena on laajentaa ohjelma kaikkiin Helsingin kaupungin lukioihin vuoteen 2021 mennessä. Kaupungin matalan kynnyksen liikuntatarjonnasta toisen asteen opiskelijat voivat osallistua joko 13–17-vuotiaille suunnattuun FunAction-liikuntaan tai 18–29-vuotiaille suunnattuun NYT-liikuntaan. Varsinaisen liikuntatarjonnan lisäksi NYT-liikunnan palveluna on liikuntaneuvonta, jossa tuetaan nuorta henkilökohtaisen ja ryhmäneuvonnan keinoin. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia liikunnan ja ohjauksen keinoin, tarjota toiminta- ja työkykyä lisäävää liikuntaa, sekä edistää koulukuntoisuutta ja liikunnallisuutta elämäntapana.

Liikkumattomuuteen puututaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Terveysneuvonta, johon sisältyy liikuntaneuvonta, kuuluu kaikkiin vuosittain toteutettaviin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksiin. Liikkumisen edistäjänä terveydenhoitaja tunnistaa, tukee ja ohjaa liikunnallista elämäntapaa tukevien toimintojen pariin. Tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Yläkouluikäisille oppilaille on tarjolla myös henkilökohtaista tukea ja ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan koulujen personal trainer -toiminnan eli KouluPT-toiminnan muodossa. KouluPT-toimintaan ohjautuminen tapahtuu opettajan, oppilashuollon, kouluterveydenhuollon tai nuoren vanhempien toiveesta. Myös 5.- ja 8.-luokalla toteutettavien fyysistä toimintakykyä mittaavien Move!-mittausten antama informaatio voi toimia herätteenä lapsen tai nuoren ohjaamiseen kouluterveydenhuollon palvelujen piiriin.

Liikkumistaitojen edistäminen kuuluu myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opetussuunnitelmien sisältöihin. Fyysisen, sosiaalisen sekä psyykkisen toimintakyvyn tukeminen ja terveysosaamisen kehittäminen kuuluvat liikunnan ja terveystiedon sisältöihin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on pakollinen tutkinnon osa. Näiden osa-alueiden opetuksesta vastaavat opettajat, jotka ovat asiantuntijoita liikuntataitojen edistämisessä.

Helsingissä edistetään kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten liikkumista sekä kiinnitetään huomiota oppimisympäristöjen hyvinvointia lisääviin tekijöihin muun muassa edellä esitetyin keinoin. Täten kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata fysioterapeuttien palkkaamista kouluihin tai valtuustoaloitteessa esitettyä kustannusselvityksen tekoa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27095

panu.hatanpaa@hel.fi

Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi@hel.fi
Close

This decision was published on 02.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi