Valtuustoaloite, paikan osoittaminen Claes Anderssonin muistolaatalle

HEL 2020-001112
More recent handlings
Case 9. / 520 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Björn Månssonin aloite paikan osoittamisesta Claes Anderssonin muistolaatalle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Björn Månsson ja 24 muuta valtuutettua esittävät mm., että kesällä 2019 kuolleen psykiatri, poliitikko, kirjailija ja jazz-pianisti Claes Anderssonin muistaminen olisi paikallaan Helsingissä. Muistamisen rahoittaisi ruotsinkielinen kulttuurisäätiö Svenska Kulturfonden ja edesmenneen henkilön perheen mukaan muistaminen voisi tapahtua jonkin yksinkertaisen muistolaatan muodossa paikassa, joka parhaiten kuvastaisi hänen muistoaan ja toimintaansa. Vaihtoehtoisia paikkoja voisivat olla Eduskuntatalon ja Museokadun välinen aukio, koska se sijaitessaan eduskunnan ja jazz-klubi Storyvillen välissä symbolisoisi kahta puolta hänen monipuolisesta elämänkaarestaan ja perinnöstään. Aukioon liittyy kallioseinämä, johon muistolaatta voitaisiin kiinnittää. Toinen mahdollinen paikka voisi olla Kirjailijapuisto Taka-Töölössä. Allekirjoittaneet esittävät, että kaupunki osoittaa sopivan paikan Claes Anderssonin muistolaatalle.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan lausuntoon 21.4.2020 viitaten, että Claes Anderssonin muistolaatta voidaan sijoittaa sille ensisijaisesti ehdotettuun paikkaan eli Eduskuntapuistoon. Toimiala on valmiina sopimaan sijaintipaikan yksityiskohdista yhdessä Svenska Kulturfondenin kanssa, tekemään muistolaatan sijoittamiseen tarvittavat sopimukset ja myöntämään hankkeelle mahdollisesti tarvittavan toimenpideluvan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala 21.4.2020

Utlåtande

Stadsmiljösektorn tackar för förslaget och meddelar att den anser att en minnesplakett över Claes Andersson kan placeras i Riksdagsparken, som i första hand föreslagits för en sådan. Sektorn är beredd att komma överens med Svenska kulturfonden om detaljerna kring placeringsstället, att ingå de avtal som behövs för placeringen av minnesplaketten och att bevilja projektet ett eventuellt behövligt åtgärdstillstånd.

Begäran om utlåtande

Stadskansliet har bett stadsmiljösektorn ge ett utlåtande eller skicka ett brev från sektorn till stadsstyrelsen senast 24.4.2020.

Upplysningar

Jouni Heinänen, teamchef, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen@hel.fi
Close

This decision was published on 23.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi