Tutkimuslupa, Varhennetun kielenopetuksen seurantatutkimus

HEL 2020-001421
More recent handlings
§ 26

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2020-001421

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.5.2020 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen pitkittäistutkimukseen. Tutkimus kohdistuu kielenopetuksen varhennukseen perusopetuksen ensimmäisillä vuosiluokilla. Kyseessä on Jyväskylän yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyössä tekemä seurantatutkimus, joka on tarkoitettu toteutettavaksi pidempiaikaisesti, vuonna 2020 käynnistyy ensimmäinen tiedonkeruu. Tutkimuksessa selvitetään oppilaiden kielitaidon kehittymistä, muutoksia heidän asenteissaan kieltä ja sen opiskelua kohtaan sekä muutoksia heidän vapaa-ajan kielenkäytössään. Lisäksi tarkastellaan osallistuvien oppilaiden opettajien ja vanhempien suhtautumista ja käytänteitä sekä mahdollisia muutoksia näissä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa kehittämään varhennettua kielenopetusta. Tulokset raportoidaan yleistajuisissa, opettajille ja vanhemmille suunnatuissa tiedotteissa ja raporteissa sekä tieteellisissä julkaisuissa.

Helsingissä kerättävä aineisto koskee englannin kielen varhentamista ja on pääosin jatkoa 2017-2018 tehdylle pilottitutkimukselle. Tutkimusaineistoa kerätään keväällä 2020 kuudessa peruskoulussa kohdistuen pilottivaiheessa mukana olleisiin, nykyisiin 4.- ja 5.-luokkalaisiin oppilaisiin sekä lukuvuonna 2019-2020 1. ja 3. luokalla aloittaneisiin oppilaisiin. Lisäksi tutkimus kohdistuu oppilaiden huoltajiin ja opettajiin. Tutkimuksessa oppilaat suorittavat joitakin ikätasolle sopivia englannin kielen tehtäviä ja vastaavat kysymyksiin, jotka koskevat heidän suhtautumistaan englannin kieleen, sen opiskeluun ja käyttöön vapaa-ajalla. Opettajat ja huoltajat vastaavat verkkokyselyyn, jolla kartoitetaan heidän kokemuksiaan ja mielipiteitään englannin opetuksesta alakoulussa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Lasten huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus lapsen osallistumiselle. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto arkistoidaan, kun tutkimus on päättynyt 31.12.2020. Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutkimuksen tietosuojaselosteessa (liite 1).

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen kevätlukukaudella 2020.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen: kasko.tutkimusluvat@hel.fi

This decision was published on 06.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elina Vismanen, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 22174

elina.vismanen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.