Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, Talent Boost -toimenpideohjelma, International House Helsinki -hanke, työ- ja elinkeinoministeriö

HEL 2020-001438
More recent handlings
§ 46

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle ”International House Helsinki 0.2”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle 163 021 euroa (projektinumero 1095119) vuodelle 2021 hankkeen ”International House Helsinki 0.2” kustannusten maksamiseksi. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea arviolta 38 360 euroa.

Päätöksen perustelut

International House Helsinki 0.2 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa vuonna 2017 perustetun International House Helsingin (IHH) roolia Helsingin ja pääkaupunkiseudun Talent Hub -toiminnan ja -verkostoyhteistyön keskuksena sekä kehittää IHH:n palveluntarjontaa ja palveluohjausta siten, että ne tukevat entistä tehokkaammin ja laaja-alaisemmin alueelle saapuvien kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä alueelle asettautumista sekä työhön ja koulutukseen ohjautumista. Hankkeesta vastaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikkö, ja se toteutetaan vuosina 2020–2021.

Elinkeinojohtaja on päätöksellään 11.02.2020 § 3 hyväksynyt kaupungin osallistumisen valtion Talent Boost -ohjelmaa edistävän Talent Hub -toiminnan erityisavustuksen hakuun hankkeella ”International House Helsinki 0.2”. Hankkeen kustannukset esitettiin samassa yhteydessä katettavaksi keskitetyn hanketoiminnan määrärahasta. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle erityisavustuksen 7.4.2020 päätöksellään VN/14091/2019-TEM-7.

Hankkeen toteuttaa Helsingin kaupunki ja sen pääyhteistyötahoja ovat Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan TE-toimisto, Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Maahanmuuttovirasto, Digi- ja väestötietovirasto, Helsingin seudun kauppakamari ja Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 274 000 euroa, josta Helsingin kaupungin omarahoitusosuus on 82 200 euroa. Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2021 on 163 021 euroa, jolle saadaan tukea arviolta 38 360 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa tukia etupainotteisesti niin, että vuonna 2020 tukia saatiin kustannuksia enemmän, minkä takia tukiprosentti on alhaisempi vuodelle 2021.

Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1095119 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 08.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Attachments

1. Hankehakemus (luonnos)

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.