Kuuleminen, elintarvikelaki 56 § ja 59 §, Prandia Lunchering Oy

HEL 2020-001524
More recent handlings
§ 3

Elintarvikelain 56 §:n ja 59 §:n mukaisen päätöksen antaminen Prandia Lunchering Oy:lle elintarvikkeita koskevasta kiellosta ja elintarvikkeiden hävittämisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Prandia Lunchering Oy, Mikkolantie 1 A, 00640 Helsinki, y-tunnus 2718239-3

Elintarvikehuoneisto

Prandia Lounasravintola Fashion House, Mikkolantie 1 A, 00640 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Päätös koskee Prandia Lunchering Oy:n elintarvikehuoneistossa (Mikkolantie 1 A) väliaikaisessa käyttö- ja luovutuskiellossa olevia lihoja.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää väliaikaiseen kieltoon asetettujen ilman salmonellatodistuksia maahantuotujen lihojen sekä vanhentuneiden ja merkitsemättömien lihojen käytön ja muun luovutuksen.

Koska elintarvikkeita ei voida muuttaa elintarvikkeiden määräysten mukaisiksi Suomessa, elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö määrää ne hävitettäväksi 14.2.2020 mennessä Suomessa. Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia.

Erän hävittämisestä on sovittava erikseen elintarviketurvallisuusyksikön kanssa.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Prandia Lunchering Oy:n lounasravintolan ja pitopalvelun tiloihin tehtiin 4.2.2020 tarkastus Ruokaviraston valvontapyynnön vuoksi koskien takaisinvetoa broilerinlihaerästä, joka oli maahantuotu Virosta Tavaraverkko-nimisen yrityksen kautta. Broilerilihaerässä oli todettu salmonella-bakteereita. Kyseistä broilerierää ei ollut enää jäljellä elintarvikehuoneistossa.

Tarkastuksella todettiin Virosta tuotuja lihatuotteita (14,78 kg naudanrintaa (veise rind), laitos EE67, parasta ennen 18.12.2021, 5.1.2022 ja 2.1.2022, 26,55 kg naudan niskaa (Beef chuckroll), laitos PL 14354202, parasta ennen 28.5.2021, 18 kg naudan jauhelihaa, (Veise hakkliha), laitos EE70, parasta ennen 23.7.2020, 35 kg broilerin reisilihaa (Chicken tight meat), laitos PL 16610501, parasta ennen 7.4.2021 ja 10 kg broilerin reisilihaa pakasteena (Chicken tight meat), laitos PL 16610501, parasta ennen 7.4.2021), joihin yhdistettäviä kaupallisia asiakirjoja (EY:n asetus 1688/2005) ja salmonellatodistuksia toimijalla ei ollut esittää tarkastuksella. Lihat olivat tulleet pakasteina, mutta tarkastushetkellä niistä suurin osa oli kylmiössä sulamassa (liite 1 Tarkastuskertomus).

Lisäksi tarkastuksella todettiin 5 pussia (yhteensä noin 5 kg) ilman merkintöjä olevaa broilerin lihaa ja päiväykseltään vanhentunutta naudan lihaa (3 pakkausta naudan liha luuton (Boneless Beef), laitos URUGUAY 244, parasta ennen 01/01/2019 ja 3 pakkausta naudan rintaa (Brisket), laitos URUGUAY 150, parasta ennen 11/01/2019).

Erät asetettiin väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon 4.2.2020.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö vahvisti päätöksen 5.2.2020 (liite 2 Elintarvikelain 63 §:n mukainen päätös). Vahvistettu väliaikainen kieltopäätös toimitettiin toimijalle sähköpostitse.

Toimijalle annettiin kehotus toimittaa eriä koskevat salmonellatodistukset ja kaupalliset asiakirjat Helsingin kaupungin ympäristöpalveluihin 6.2.2020 mennessä. Toimija lähetti 6.2. puolalaisesta naudan niskaa (Beef chuckroll) koskien salmonellatodistukset ja kaupallisen asiakirjan, jotka eivät olleet yhdistettävissä toisiinsa. Salmonellatodistukset pystyttiin kuitenkin yhdistämään naudanlihaan, tuotantopäivään ja laitokseen. Puolalainen naudanniska vapautettiin väliaikaisesta kielto- ja luovutuskiellosta suullisesti 6.2.

Kuuleminen

Toimijalle annettiin mahdollisuus antaa vastineensa 7.2.2020 mennessä (Liite 3 Kuuleminen). Kuulemisajaksi annettiin vain yksi vuorokausi, koska kyseessä oli pakastetuotteita, jotka oli otettu sulamaan, eikä niitä voitu uudelleen jäädyttää. Toimija ei antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (23/2006) 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää.

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoituksiin elintarvikemääräysten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoituksiin se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi. Jos elintarvikkeen käyttö ei ole mahdollista, tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikemääräykset edellyttävät, elintarvike on määrättävä hävitettäväksi.

Elintarvikelain 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikelain 17 §:n jäljitettävyyttä koskevista vaatimuksista edellytetään, että elintarvikealan toimijalla tulee olla yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot elintarvikkeista ja elintarviketuotantoon käytettävistä eläimistä. Elintarvikealan toimijalla tulee myös olla järjestelmä, jonka avulla voidaan tämän lain tarkoituksen mukaisella riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Jäljitettävyyden varmistamiseksi tarvittavista pakkausmerkinnöistä ja tunnistetiedoista säädetään yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan 4 kohdassa.

Elintarvikelain 18 §:n mukaan toimijan on pidettävä kirjaan eläimistä saatavista elintarvikkeista sekä niiden käsittelystä ja kuljetuksesta elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi, eläinten alkuperän varmentamiseksi, eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden mukana on oltava EY:n elintarvikelainsäädännössä, tässä laissa taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä edellytetyt asiakirjat. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja niitä seuraavien asiakirjojen on vastattava toisiaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1688/2005 mukaan mikrobiologinen testaus tulee olla tehtynä Suomeen tarkoitetusta naudan, sian ja siipikarjan lihasta. Asetuksen 6 artiklan mukaan lihaerien mukana on oltava asetuksen mukainen kaupallinen asiakirja.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II luvun IX kohdan 7 mukaan sulattamisen jälkeen elintarvikkeet on käsiteltävä siten, että patogeenisten mikro-organismien kasvu tai toksiinin muodostus riski on mahdollisimman pieni.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 18 mukaan
1.Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun.
4.Markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Elintarvikkeet, joiden jäljitettävyys ei ole mahdollista tai joiden viimeinen käyttöajankohta on ylittynyt tai jotka eivät muilta osin täytä elintarvikkeelle asetettuja vaatimuksia, ovat sivutuotteita eivätkö kelpaa ihmisravinnoksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 852/2004 liitteen II VI luvun 1 kohdan mukaan elintarvikejätteet, syötäväksi kelpaamattomat sivutuotteet ja muut jätteet on poistettava mahdollisimman pian tiloista, joissa on elintarvikkeita, jotta vältetään niiden kerääntyminen.

Tuotteiden määräysten vastaisuutta ei voida poistaa, koska lihoilla ei ole salmonellatodistuksia ja todistuksiin yhdistettäviä kaupallisia asiakirjoja, sulaneiden pakasteiden pakkausten parasta ennen päivämäärät eivät enää pidä paikkaansa ja uruguaylaisten pakastelihojen pakkausmerkintöjen mukaan tuotteiden parasta ennen päivämäärät ovat olleet jo 01.01.2019 ja 11.01.2019. Lisäksi merkitsemättömien broilerilihojen alkuperää ei voi jäljittää eikä niiden elintarvikemääräyksien mukaisuudesta varmistua.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus

2. Elintarvikelain 63 pykälän mukainen päätös

3. Salmonellatodistus1

4. Salmonellatodistus2

5. Kaupallinen asiakirja

6. Kuva Beef Chuckroll

7. Kuuleminen 6.2.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 7 §, 17 § 18 §, 56 §, 59 §, 74 §, 78 §

Hallintolaki 34 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EY N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1688/2005 Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta liite II

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, artikla 18

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että ellei Prandia Lunchering Oy ole sopinut hävityksestä elintarviketurvallisuusyksikön kanssa 17.2.2020 mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto voi päättää toimenpiteistä ja määrätä ne teetettäväksi toimijan kustannuksella. Tällöin toimenpiteet teetetään siten, että toimijan taloudellinen menetys jää mahdollisimman pieneksi.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Prandia Lunchering Oy:lle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

This decision was published on 11.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Paula Saarijärvi, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 34473

paula.saarijarvi@hel.fi

Anni Karreinen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31523

anni.karreinen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 4.2.2020
2. Elintarvikelain 63 pykälän mukainen päätös
3. Salmonellatodistus1
4. Salmonellatodistus2
5. Kaupallinen asiakirja
6. Beef chuckroll
7. Kuuleminen 6.2.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.