Avustuksen hakeminen, erityisavustukset väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan, oikeusministeriö

HEL 2020-001531
More recent handlings
§ 18

Erityisavustuksen hakeminen oikeusministeriöltä väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea oikeusministeriöltä avustusta väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan 100 000 euroa ajalle 1.8.2020–30.6.2021. Omarahoitusosuus on 10 % eli 10 000 euroa. Hakemus, hankesuunnitelma ja hakutiedote ovat liitteinä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa opiskelijahuollon päällikkö

**********

toimimaan asiointiroolissa avustuksen hakemisessa.

Päätöksen perustelut

Oikeusministeriö on asettanut haettavaksi erityisavustukset väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan. Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 200 000 e vuonna 2020, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Avustuksilla tuetaan radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaa toimintaa ja toimintamallien kehittämistä ja niiden vaikutusten arviointia. Vuoden 2020 haussa rahoitetaan ensisijaisesti hankkeita, jotka ennalta ehkäisevät väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista paikallisesti tai vahvistavat lasten ja nuorten osallistumista väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisyyn. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt ja kunnat tai kuntayhtymät.

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä väkivaltaista ekstremismiä ja radikalisoitumista, vastakkainasettelua sekä kiusaamista kouluissa ja oppilaitoksissa hyödyntäen ja arvioiden näihin tarkoituksiin kehitettyjä toimintamalleja. Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan toimintamallien soveltuvuutta eri toimintaympäristöihin ja tilanteisiin, eli kokeillaan jo toimivaksi todettuja ja tutkittuja menetelmiä erilaisiin paikallisiin olosuhteisiin kouluissa ja oppilaitoksissa.

Hankkeen toimet liittyvät kaupunkistrategiassa oleviin Mukana-ohjelman ja kiusaamisen vastaisen ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Hanketta toteutetaan yhteistyönä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnon asiantuntijoiden, rehtoreiden sekä koulun moniammatillisen henkilökunnan kanssa. Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää.

This decision was published on 17.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 82745

jaana.kariniemi@hel.fi

Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 09 310 86659

crister.nyberg@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja