Hankinta, Vuoniityn peruskoulun lisätilat 2020

HEL 2020-001586
More recent handlings
Case 32. / 372 §

Hankintaoikaisuvaatimus Vuoniityn peruskoulun lisätilojen urakoitsijan valintaa koskevasta teknisen johtajan päätöksestä 24.4.2020 § 81

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Expandia Moduulit Oy:n ja Expandia Moduler Ab:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen, joka koskee rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden teknisen johtajan tekemää Vuoniityn peruskoulun lisätilojen urakoitsijan valintaa koskevaa päätöstä 24.4.2020 § 81.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella teknisen johtajan päätöstä tulisi muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 132 §:ssä säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Sen mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä.

Teknisen johtajan tekemä hankintapäätös 24.4.2020 § 81 annettiin muutoksenhakuohjeineen tiedoksi tarjoajille sähköpostitse 27.4.2020.

Expandia Moduulit Oy:n ja Expandia Moduler Ab:n (jäljempänä Expandia) ryhmittymänä tekemä hankintaoikaisuvaatimus on saapunut 8.5.2020. Hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1.

Expandia on valittanut hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä myös markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on 29.5.2020 hylännyt hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen, muilta osin asian käsittely markkinaoikeudessa on kesken. Hankintasopimus on allekirjoitettu.

Hankintamenettely ja hankintapäätös

Hankinnan kohteena on ollut Vuoniityn peruskoulun lisätilojen tilaelementtirakennuksen toimitus, asennus käyttökuntoon, vuokraus ja tilojen käytön koulutus 1.8.2020 – 31.7.2025 väliselle ajalle (60 kk). Hankinnasta julkaistiin rakennusurakkaa koskeva kansallinen hankintailmoitus. Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 22.1.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön 280857 sekä alkuperäisen tarjouspyynnön korjausilmoitukseen 4.2.2020. Tarjousvertailussa käytettäväksi kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteeksi ilmoitettiin halvin hinta.

Tarjouksen antoi määräaikaan mennessä viisi KVR-urakoitsijaa:

1. Adapteo Finland Oy, 409 500,00 euroa (alv 0 %)
2. Expandia Moduulit Oy, 515 100,00 euroa (alv 0 %)
3. Flexator Oy, 581 700,00 euroa (alv 0 %)
4. Parmaco Oy, 399 000,00 euroa (alv 0 %)
5. Suomen Moduulitilat Oy, 612 102,00 euroa (alv 0 %)

Tekninen johtaja päätti päätöksellään 24.4.2020 § 81 hyväksyä Parmaco Oy:n kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen. Tarjouksen arvonlisäveroton kuukausivuokrahinta on 6 650 euroa ja kokonaisvuokrahinta ajalle 1.8.2020 – 31.7.2025 on 399 000,00 euroa arvonlisäverottomana sisältäen suunnittelun ja asennuksen. Urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot tarkistettiin ja ne olivat hyväksyttävät.

Hankintaoikaisuvaatimus

Expandia vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että hankintapäätöstä oikaistaan siten, että päätös poistetaan, tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus arvioidaan ja tarjoukset vertaillaan uudelleen.

Expandia perustelee vaatimuksiaan sillä, että Expandia on toimittanut tarjouksensa liitteenä pohjakuvan, joka osoittaa, että sen tarjous täyttää tilaohjelman vaatimukset. Expandian käsityksen mukaan ainakin osa muista tarjoajista ei puolestaan ole mitenkään tarjouksessaan osoittanut, että niiden tarjoukset täyttävät tilaohjelmaa.

Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankinnassa on virhe, jos ainoastaan Expandia on osoittanut tarjouksensa olevan tarjouspyynnön mukainen (myös tilaohjelman osalta).

Oikein toteutetussa hankintamenettelyssä hankintayksikön olisi tullut siten sulkea pois tarjouskilpailusta ilman pohjakuvaa toimitetut tarjoukset tarjouspyyntöä vastaamattomina.

Asianosaisten kuuleminen

Tarjouskilpailussa tarjouksen jättäneille yrityksille on 18.5.2020 varattu tilaisuus lausua näkemyksensä hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetyistä vaatimuksista ja selvityksestä.

Parmaco Oy on antanut lausunnon 18.5.2020. Lausunnossa todetaan, että Parmaco Oy:n tarjous on sisältänyt tarjouspyynnössä tarjoukselta vaaditut tiedot ja liitteet (oman työn tarkastuslista, selvitys vastaavan työnjohtajan sijaisesta, ilmoitus alihankkijoiden käytöstä, liite tarjoajan vuosihuoltotoimenpiteistä), joten tarjous on siten tarjouspyynnön mukainen ja oikaisuvaatimus on Parmaco Oy:n tarjouksen osalta perusteeton.

Adapteo Finland Oy, Flexator Oy ja Suomen Moduulitilat Oy eivät antaneet lausuntoa kuulemispyynnön johdosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Expandia on hankintaoikaisuvaatimuksessaan esittänyt, että Expandia on osoittanut pohjakuvan avulla Expandian tarjouksen täyttävän tilaohjelman vaatimukset. Osa muista tarjoajista ei puolestaan ole mitenkään tarjouksessaan osoittanut, että heidän tarjouksensa täyttäisi tilaohjelman vaatimuksia.

Tältä osin on todettava, että hankintalaissa ei määritellä mitään erityistä tapaa, jolla hankintayksikön olisi vaadittava tarjoajia osoittamaan tarjouksen olevan tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, millaista selvitystä se edellyttää tarjoajilta.

Tässä tapauksessa hankintayksikkö ei ole tarjouspyyntöasiakirjoissa edellyttänyt tarjoajilta pohjakuvien toimittamista tarjousvaiheessa. Väistötilatoimittajilla on oma konseptinsa ja tyylinsä toteuttaa väistötilat, minkä vuoksi pohjapiirustuksia ei ole ollut tarkoituksenmukaista pyytää tarjoajilta etukäteen tarjousten mukana toimitettaviksi. Hankintayksikkö on tämän vuoksi päätynyt siihen, että tilaohjelmassa kuvataan sanallisesti vaatimukset, eikä pohjapiirustuksia ennakolta vaadita.

Hankintayksikkö on hankintaohjelmassa sivulla 6 edellyttänyt, että kaikki rakennuslupaan tarvittavat pääpiirustukset on toimitettava viikon sisällä tilaajalle ja pääsuunnittelijalle, kun toimittajalle on ilmoitettu mahdollisesta valinnasta toimittajaksi. Mainittua vaatimusta ei voida kuitenkaan perustellusti tulkita niin, että kaikilta tarjoajilta olisi vaadittu pohjapiirustuksen toimittamista tarjousvaiheessa, vaan piirustukset on vaadittu ainoastaan kilpailun voittaneelta tarjoajalta ja vasta sen jälkeen, kun tarjoaja on saanut tiedon valinnasta.

Tapauksessa kaikki tarjoajat ovat toimittaneet kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditut tiedot. Tarjoajat ovat tarjouksen jättämällä sitoutuneet toteuttamaan hankinnan tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaisesti, eikä minkään tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta puutteellisen tarjouksen perusteella ole ollut perusteltua. Se, että Expandia tai joku muu tarjoajista on toimittanut tarjousvaiheessa oma-aloitteisesti ylimääräisiä asiakirjoja, ei merkitse, että muiden tarjoajien tarjoukset eivät olisi olleet tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia.

Johtopäätökset

Hankinta on toteutettu hankintalain mukaisesti. Tarjoukset on käsitelty tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatetta noudattaen. Kaikkien tarjoajien tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia, eikä kenenkään tarjousta ole tullut sulkea pois tarjouspyyntöasiakirjojen vastaisena. Myös tarjousvertailu ja urakoitsijan valinta on suoritettu hankintalain mukaisesti.

Edellä mainituilla perusteilla Expandian tekemä hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa teknisen johtajan tekemää päätöstä.

Kaupunkiympäristölautakunnan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta. Näin ollen kaupunkiympäristölautakunta on toimivaltainen käsittelemään hankintaoikaisuvaatimuksen.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 24.04.2020 § 81

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti hyväksyä edullisimman tarjouksen antaneen Parmaco Oy:n 10.2.2020 päivätyn tarjouksen tilaelementtirakennuksen toimituksesta, asennuksesta käyttökuntoon, vuokrauksesta ja tilojen käytön koulutuksesta 6 650,00 euron kuukausivuokralla 1.8.2020 – 31.7.2025 väliseksi ajaksi (60 kk) eli yhteensä 399 000,00 euron (14,78 euroa/brm²/kk) arvonlisäverottomalla kokonaisvuokrahinnalla.

B
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilapalvelut toimitilavuokrauksen yksikön päällikön allekirjoittamaan väistötilojen vuokrasopimuksen Parmaco Oy:n kanssa edellä mainituin ehdoin, tekemään tarvittaessa sopimuksen ehtoihin vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia sekä väistötilahankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan tilatoimituksen käyttökuntoon asennettuna.

C
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen –palvelun yksikön päällikön käyttämään mahdollisiin lisä- ja muutostöihin 20.4.2020 allekirjoitetun urakkavaiheen kustannusarvion (UKA) mukaisen varauksen.

D
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun yksikön päällikön käyttämään hankkeen maanrakennustöihin sekä hankkeessa mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin, muutostöihin sekä erillishankintoihin urakkavaiheen kustannusarvion (UKA) mukaisen varauksen.

Päätöksen perustelut

Vuoniityn peruskoulun lisätilat hankesuunnitelma on hyväksytty Rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 19.3.2020 § 33.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Vuoniityn peruskoulu tarvitsee lisätiloja 8/2020 lähtien viideksi vuodeksi Vuosaaren alueella.

Hanke vastaa kiireelliseen lisätilatarpeeseen ja toteutetaan vuokraamalla väliaikainen siirtokelpoinen tilaelementtiratkaisu 60 kuukauden ajalle. Tontilla tullaan toteuttamaan Vuoniityn peruskoulun peruskorjaus ja laajennus vuosina 2024 - 2026. Lisätilat sijoitetaan huomioiden lopullisen laajennuksen sijoittuminen tontilla. Vuosaaren alueella on käynnissä useita asemakaavamuutoksia tavoitteena tiivistää kaupunkirakennetta. Vuoniityn peruskoulun oppilasmäärä on kasvanut 20.9.2018 - 20.9.2019 noin 80 oppilaalla. Heteniityntie 4 on yksi Vuoniityn peruskoulun toimipakoista ja oppilaat tulevat kouluun Vuoniityn peruskoulun oppilaaksiottoalueelta.

Urakasta annettiin viisi tarjousta. Tarjonneet yritykset ovat Adapteo Finland Oy, Expandia Moduulit Oy, Flexator Oy, Parmaco Oy ja Suomen Moduulitilat Oy.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet rakennuttaminen -palvelu kilpailutti hankinnan, tilaelementtirakennusten vuokrauksen, joista Parmaco Oy antoi edullisimman hankintaohjelman mukaisen tarjouksen KVR-toimituksesta käyttökuntoon asennettuna vuokraajalle 1.8.2020 – 31.7.2025 arvonlisäverottomalla 399 000,00 euron kokonaisvuokrahinnalla, sisältäen kohteen suunnittelu, asennustyöt. Kustannusarvio sisältää, maanrakennustyöt ja investointikustannukset, joita ovat mm. tarvittavat talotekniikkaliittymät sekä päätöksen kohteena olevat vuokrakustannukset.

Rahoitus

Kaupunkiympäristön toimiala rakennukset ja yleiset alueet tilapalvelu esittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lisätilojen vuokravaikutuksen. Väistötilan vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista ja investointiosa rahoitetaan v.2019 osoitetuista kohdistamattomista talonrakennusmäärärahoista.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustuva kansallisen ylittävä hankintailmoitus 4.2.2020 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi

Tarjoukset on pyydetty kokonaishintaurakkana sisältäen hankintoineen tehtynä täysin valmiiksi.

Kokonaishintaurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana.

Urakkatarjoukset

Tarjouspyyntöön vastasi viisi KVR-urakoitsijaa:

1. Adapteo Finland Oy 409 500,00 euroa (alv 0%)
2. Expandia Moduulit Oy 515 100,00 euroa (alv 0%)
3. Flexator Oy 581 700,00 euroa (alv 0%)
4. Parmaco Oy 399 000,00 euroa (alv 0%)
5. Suomen Moduulitilat Oy 612 102,00 euroa (alv 0%)

Kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen antoi Parmaco Oy. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten arvonlisäveroton kuukausivuokrahinta 6 650,00 euroa kokonaisvuokrahinta ajalle 1.8.2020 – 31.7.2025 on 399 000,00 euroa sisältäen suunnittelun ja asennuksen.

Yhteisarvoltaan hankinta on 399 000,00 euroa arvonlisäverottomana.

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot sekä on tarkastettu ja ne ovat hyväksyttävät.

Lisätiedot

Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen@hel.fi

Juha Honkanen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 22784

juha.honkanen@hel.fi

Antti Saarnio, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 34009

antti.i.saarnio@hel.fi
Close

This decision was published on 16.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 ja 132 – 135 §.

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Ask for more info

Päivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 09 310 32240

paivi.pakarinen@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus 8.5.2020
2. Kuulemispyyntö 18.5.2020
3. Lausunto Parmaco Oy 18.5.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.