Vahingonkorvaus, kiinteistövaurio, Tapaninkylä

HEL 2020-001865
More recent handlings
§ 8

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös korvaushakemukseen kiinteistövauriosta Lähdeniityntiellä vuonna 2019

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvaushakemuksen kiinteistövauriosta, koska Staran toiminnasta ei ole aiheutunut sivulliselle vahinkoa tilanteessa, jossa olisi voinut syntyä korvausvastuu.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitosta (myöhemmin Stara) korvaamaan katutöistä aiheutuneeksi ilmoittamansa asuinkiinteistön rakennevauriot osoitteessa *********** saadun korjauskustannusarvion 1. mukaan 1.000,00 – 1.500,00 euroa ja arvion 2. mukaan yhteensä 2.490,00 euroa ilman mahdollisia lisätöitä ja tarvikkeita. Hakemus liitteineen saapui Helsingin kaupungin kirjaamoon 12.2.2020.

Hakijan mukaan Staran kesän ja syksyn 2019 aikana tekemien kadunrakennustöiden yhteydessä suoritettujen paalutusten aiheuttamana hakijan asunnon seinissä on ilmennyt halkeamia. Hakemuksen mukaan halkeamat ovat tulleet paalutusten jälkeen sekä osa ennestään olevista halkeamista on laajentunut merkittävästi.

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan Stara on tehnyt perusparannustöitä sekä rakentanut uusia katuja kyseisellä Maatullin alueella vuosina 2018-2019. Uudet katualueet Kortesuontiestä ja Moisiontiestä sekä Lähdeniityntien jatke, joka sijaitsee lähinnä noin 50 metriä hakijan kiinteistöstä, ovat pilaristabiloitu 5,0 metrin syvyyteen, jonka jälkeen rakennekerrokset on vaihdettu 1,0 metrin syvyydeltä. Lähimmät syvemmät kaivannot on tehty Kortesuontiellä vesihuoltolinjan rakentamisen yhteydessä. Etäisyys hakijan kiinteistöön on tuolloin ollut yli 120 metriä. Uudet kadut on pohja-asfaltoitu ja Lähdeniityntien jatke on rakennettu valmiiksi asti.

Finnrock Consulting Oy:n toimesta kohteessa 9.2.2018 tehdyn alkukatselmuksen mukaan osa halkeamista ilmeni jo kyseisessä katselmuksessa ja loppukatselmuksessa 7.11.2019 ilmenneiden uusien hiushalkeamien tyyppisten halkeamien esiintyminen on normaalia tämän tyyppisissä rakenteissa. Paalutustöissä käytetään rakentamisen aiheuttamat tärinät RIL 253-2010 nimisen julkaisun mukaisia ohjearvoja tärinöille. Mitattava suure on heilahdusnopeuden huippuarvo, yksikkönä mm/s. Tärinä mitataan lähimpänä olevista rakenteista.

Kohteen läheisyydessä Lähdeniityntie 13 (etäisyys kohteesta 90 metriä) ja Kortesuontie 8 (etäisyys kohteesta 50 metriä) on tehty tärinämittauksia 1.1.2018-31.12.2019 välisenä aikana jolloin alueella on tehty muun muassa paalutusta. Suurin mitattu tärinäarvo on rekisteröity Kortesuontie 8 mittauspisteessä maaliskuussa 2019, jolloin heilahdusnopeus oli 2,45 mm/s. Toisessa mittauspisteessä Lähdeniityntiellä suurin mitattu arvo ko. ajanjaksolla oli 1,45 mm/s. Suunnittelijan määrittelemä tärinän raja-arvo on 4,25 mm/s, joka on alhaisempi kuin RIL-253 mukainen raja-arvo. Tärinä on ollut kohteessa maksimissaan alle 42 % suunnittelijan määrittelemästä alhaisemmasta sallitusta ohjearvosta. Kauempana sijaitsevassa vauriokohteessa se on ollut vielä pienempää.

Rakennuksen tulee kestää ohjearvojen mukainen tärinä, jos vaurioita syntyy ohjearvoa pienemmillä tärinöillä, on se kiinteistön omistajan vaaranvastuulla. Huomioitavaa on myös se, että tärinä vaimenee rakenteiden rajapinnoissa ylöspäin mentäessä ja etäisyyden kasvaessa voimakkaasti.

Finnrock Consulting Oy toteaa myös 7.11.2019 päivätyssä loppukatselmuspöytäkirjassaan, että tehdyn tarkastuskäynnin ja tärinämittausten perusteella, esitettyjen vikaantumisten ja työmaasta aiheutuneiden tärinöiden välinen syy-yhteys ei ole todennäköinen.

Edellä kerrotun perusteella toteamme, että Stara ei ole teettänyt hakijan kiinteistön läheisyydessä sellaista vaikutuksiltaan olennaista tärinää aiheuttavaa maanrakennustyötä, josta olisi aiheutunut tärinöiden raja-arvoja ylittäviä tuloksia ja niiden aiheuttamia vaurioita hakijan ilmoittamana ajankohtana. Asiassa tehdyn mittaustuloksiin perustuvan selvityksen perusteella voidaan todeta, että väitetyn vahingonaiheuttajan ja vahingon välisen syy-yhteyden puuttuessa Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta.

Kiinteistön osalta on selvitetty, että esitettyjen vikaantumisten ja työmaan tärinöiden välillä ei voida todeta syy-yhteyttä, pikemmin kyseessä on tavanomainen kiinteistön rakenteiden hidas eläminen.

This decision was published on 27.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Kuvat 1-7
3. Kartta ja piirros
4. Kustannusarviot
5. Alkukatselmus
6. Loppukatselmus
7. Tärinän mittauspisteet ja -tulokset

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.