Valtuustoaloite, ulkoiluvaatetuksen tarjoaminen päiväkotien työntekijöille

HEL 2020-001929
More recent handlings
Case 7. / 562 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Jaana Pelkosen aloite ulkoiluvaatetuksen tarjoamisesta päiväkotien työntekijöille

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Jaana Pelkosen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Jaana Pelkonen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että osana hyvää työnantajapolitiikkaa kaupunki voisi tarjota päiväkotien henkilöstölle Helsingin brändin mukaiset ulkoiluvaatteet. Aloitteen mukaan ulkoilu säällä kuin säällä on olennainen osa lasten päiväkotipäivää ja myös henkilökunnalla on oltava tähän oikeanlaiset varusteet. Aloitteessa todetaan, että kunnolliset ulkoiluvarusteet ovat henkilökunnalle iso investointi, vaikka työvaatekustannukset voi joissain tapauksista vähentää verotuksessa. Aloitteessa ehdotetaan, että yhtenäinen vaatetus ei olisi pakollinen, mutta kaupunki hankkisi yhtenäiset vaatteet niitä toivoville. Ulkoiluvaatteet olisi aloitteen mukaan sekä hyvä henkilöstöetu että tukisi työssä viihtymistä. Hankintaa toteutettaessa pitäisi huomioida henkilöstön toiveet ja tuotteiden kestävyys.

Virka- ja työpuvuista ja suojavaatetuksesta on määräykset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VI luvun 2 §:ssä. Jos työnantaja velvoittaa viranhaltijan/työntekijän käyttämään työssään tietyn mallista virka-/työpukua tai määriteltyä suojavaatetusta, työnantajan tulee lähtökohtaisesti hankkia ja huoltaa tällainen puku tai vaatetus.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöä ei ole velvoitettu käyttämään työssään tiettyä määriteltyä vaatetusta. Näin ollen ulkoiluvaatteiden tarjoamisessa varhaiskasvatuksen henkilöstölle olisi kysymys erillisestä henkilöstöedusta.

Ulkoiluvaatteiden hankinta henkilöstöetuna olisi hankalaa käytännön näkökulmasta, koska vaatteet ovat henkilökohtaisia ja sääolosuhteiden vaihtelun johdosta ulkovaatteita tulisi olla useita erilaisia. Myös henkilöstön vaihtuvuus ja lyhytaikaisten sijaisten määrä aiheuttaisivat haastetta ulkoiluvaate-edun toteuttamisessa. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen palveluksessa olevia päiväkotien työntekijöitä on noin 4 800 pois lukien lyhytaikaiset sijaiset. Pelkästään kaupungin brändin mukaisen (logolla varustettu / laadukas) kuoritakin hinta olisi 40 - 88 euroa kappale. Näin ollen jo kuoritakin kustannusvaikutus olisi kertahankintana varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta välillä 192 000 - 422 400 euroa. Kun sopivaa vaatetusta hankittaisiin eri vuodenaikoihin ja sääolosuhteisiin olisi kustannus moninkertainen.

Hallinnollinen lisätyö huomioon ottaen ulkovaatetuksen hankkimista päiväkotien työntekijöille ei voida pitää perusteltuna, tavanomaisena eikä työnantajalle aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen myöskään kohtuullisena. Henkilöstöetujen kokonaisuutta tulee tarkastella ja kehittää kaupunkitasoisesti. Verotuksen näkökulmasta (tuloverolain 69 §) saajalleen verovapaasta tavanomaisesta henkilökuntaedusta on kyse vain tilanteissa, joissa etu on tavanomainen ja kohtuullinen sekä kaikkien kyseeseen tulevien työntekijöiden käytettävissä heidän niin halutessaan.

Hallintosäännön 30 luku 11 § 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

This decision was published on 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi