Valtuustoaloite, jälkihuollon tukiasuntojen saatavuuden varmistaminen

HEL 2020-001932
More recent handlings
Case 16. / 467 §

V 9.9.2020, Valtuutettu Petra Malinin aloite jälkihuollon tukiasuntojen saatavuudesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys kappaleen 4 loppuun:
Yhteistyön tuloksista ja jälkihuoltonuorten asuntotilanteen kehittymisestä tulee raportoida vuoden kuluessa kaupunginhallitukselle ja kertoa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

See table with voting results

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Äänestys 1

Ayes: Esityksen mukaan

Noes: Lisäys kappaleen 4 loppuun: "Yhteistyön tuloksista ja jälkihuoltonuorten asuntotilanteen kehittymisestä tulee raportoida vuoden kuluessa kaupunginhallitukselle ja kertoa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty."

Member Political group
Koulumies, Terhi No council group
Pakarinen, Pia No council group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Vapaavuori, Jan No council group
Close
Member Political group
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 4 2 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0
Close

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Petra Malin ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki osoittaa tarpeeseen nähden riittävästi asuntoja lastensuojelun jälkihuollon käyttöön ja että asuntokantaa käytetään tukiasuntotarkoitukseen joustavasti.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esille otettuja haasteita ja vaihtoehtoisia asumisratkaistuja pohditaan parhaillaan sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian välisessä tiiviissä yhteistyössä. Tarkoitus on löytää ratkaisut asuntojen riittävyyteen, asumisaikaisten haasteiden selvittämiseen ja tuetun asumisen jälkeisiin järjestelyihin.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunkiympäristön toimialan lausunnot. Vastaus on saatujen lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2020 § 101

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien jälkihuollon tukiasuntojen saatavuutta:

"Jälkihuollon asiakasmäärä kasvaa lähivuosina ja siten myös asuntojen tarve. Jälkihuolto-oikeuden yläikäraja nousee asteittain 25 vuoteen lastensuojelulain muutoksen (542/2019) myötä 1.1.2020 alkaen (lastensuojelulaki 75 §). Vuonna 2020 21 vuotta täyttävät ovat oikeutettuja jälkihuoltoon, ja oikeutettujen määrä kasvaa vuosina 2021‒2023. Uusia asiakkaita jälkihuoltoon siirtyy noin 250 vuodessa. Osa nuorista asuu muualla Suomessa ja perhehoidon perheissä. Nuorten asumistilanne on erityisen haastava Helsingissä. Jäljempänä on kuvattu jälkihuollon asumista laajasti.

Toimenpiteet asuntojen saatavuuden varmistamiseksi jälkihuollon tuetussa asumisessa

Jälkihuollossa asuminen voidaan järjestää kolmella eri tavalla:
  1. tuettu asuminen välivuoratuissa asunnoissa ja tuetun asumisen jälkeen jatkoasunto,
  2. muu asuminen kaupungin tai muun asunnon tarjoajan asunnossa tai
  3. kuntouttava ja tilapäinen asuminen nuoren tilanteen niin edellyttäessä erilaisina omina ja ostopalveluratkaisuina.

Nuorille toimivia asuntoratkaisuja on lähdetty varmistamaan tiivistämällä toimijoiden välistä yhteistyötä ennen nuorten siirtymistä jälkihuoltoon. Nuoren tulevaa asuntoratkaisua ja palvelujen tarvetta ennakoidaan lastensuojelun ja jälkihuollon yhteistyönä ennen täysi-ikäisyyttä, jotta löydetään oikeat asunto- ja palveluratkaisut. Nuorelle nimetään jälkihuollon sosiaalityöntekijä vähintään kuusi kuukautta ennen jälkihuoltoon siirtymistä. Yhteistyössä myös edistetään lastensuojelun asumisharjoitteluasuntojen saamista nuorille ennen jälkihuoltoa. Lastensuojelussa ja jälkihuollossa ohjataan jälkihuoltoon siirtyviä nuoria hakemaan joko tuetun asumisen asuntoa tai muuta asuntoa. Tuettu asuminen toimii ratkaisuna, kun nuoren asumistaidot eivät ole vielä vahvat. Muissa asunnoissa nuoren on kyettävä sitoutumaan vuokranmaksuun ja häiriöttömään asumiseen, jotta asuminen voidaan turvata. Nuoren kaupungille tekemään asuntohakemukseen sosiaalityöntekijä kirjaa puollon muistuttaen näin, että lastensuojelulain mukaan kunnan velvoitteena on järjestää asunto nuoren sitä tarvitessa.

Nuorta ja nuoren asumista tuetaan jälkihuollossa sosiaalityöllä ja sosiaaliohjauksella. Asuntotoimen kanssa tehdään tapauskohtaista yhteistyötä. Osa nuorista menettää asunnon jälkihuollon aikana tarjotusta tuesta huolimatta.

Jälkihuolto seuraa ja raportoi johdolle kuukausittain, miten nuorten asuminen on saatu järjestettyä. Jälkihuollon asumisasioita on syksystä 2019 lähtien työstetty monialaisessa työryhmässä, jossa on toiminut puheenjohtajana asunto-ohjelmapäällikkö. Työryhmä sopi, että tuetun asumisen asuntoja lisätään silloisesta 307 asunnosta 337 asuntoon, eli lisätään 30 asuntoa sitä mukaan, kun välivuokrattavia asuntoja saadaan. Lisäksi tavoitteena on saada 80 asunnon kierto vuodessa tuettuun asumiseen, eli tuetusta asunnoista jatkoasuntoon siirtyviä ja siten vapautuvia asuntoja tulisi olla 80 vuodessa. Asuntoja tarvitaan enemmän, jotta kaikki jälkihuollon nuoret saadaan asutettua jälkihuollon alussa, sen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi on nimetty monialainen kaupungin toimijoista koostuva seurantaryhmä, jonka tavoitteena on edistää lastensuojelun ja jälkihuollon asumisasioita tavoitteiden mukaisesti. Jälkihuollon asumistarpeet on otettu huomioon myös asunnottomuuden puolittamisen toimenpideohjelmassa, jossa etsitään toimenpiteitä erityistä tukea tarvitsevien osalta ml. jälkihuollossa olevat nuoret.

Jälkihuollon asunnot ja hakemukset

Jälkihuoltoon tulee vuoden aikana noin 250 nuorta. Heistä 80:lle pyritään saamaan asunto tuetusta asumisesta, noin 170:lle muusta asumisratkaisusta lähinnä kaupungilta ja järjestöiltä sekä muilta asuntomarkkinoilta. Seurantatiedon mukaan 30.4.2020 mennessä on saatu 12 uutta asuntoa tuettuun asumiseen tavoitteiden suuntaisesti (tavoite 30). Jatkoasuntoja on järjestynyt 23 (tavoite 80). Muita asuntoja on saatu 12 (tavoite 170).

Jälkihuollossa ostetaan tuettua asumista (eli ohjausta ja tukea) lähinnä muualla Suomessa asuville jälkihuollon nuorille, mutta erityistilanteissa voidaan tuettua asumista ostaa myös Helsingissä asuville jälkihuollon nuorille. Jälkihuollon uutena ratkaisuna on ostettu puitesopimuksen tuottajalta tuettua asumista (ohjaus ja tuki) ja siihen liittyen tilapäinen tai toistaiseksi voimassa oleva asumisratkaisu. Näin on toimittu tänä keväänä kuuden nuoren osalta. Lastensuojelu ja jälkihuolto valmistelevat yhdessä kilpailutusta nykyisen tuetun asumisen puitesopimuksen päättyessä alkuvuodesta 2021. Jatkossa tarkoituksena on ostaa jälkihuollossa tuettua asumista, joka voi olla nuoren henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen lisäksi palveluntuottajan tarjoama tilapäinen tai toistaiseksi voimassa oleva asuntoratkaisu.

Asuntoihin jonotusta seurataan. Jälkihuolto tarjoaa tuettuja asuntoja kiireellisyys- ja sopivuusjärjestyksessä. Tuettua asuntoa jonotti toukokuussa 2020 kiireellisesti 19 nuorta, joista useimmat asuvat lapsuudenkodissa, ja osalla asumistilanne on hyvin haastava. Kaksi heistä on vielä lastensuojelun asumisharjoittelussa. Lastensuojelun laitoksissa on kullakin hetkellä vain muutama nuori, jotka 18 vuotta täytettyään eivät ole saaneet sopivaa asuntoratkaisua oikea-aikaisesti. Jotta kaikkien jälkihuollon nuorien itsenäinen asuminen varmistetaan tarpeiden mukaisesti, tarvitaan riittävästi asuntoja.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Jälkihuollon asiakkaat ovat erityistä tukea tarvitsevia ja heidän asumisensa tulee turvata. Riittävä määrä asuntoja tuetussa asumisessa ja muissa asumisratkaisuissa on taattava, kuten lastensuojelulaissa (76 a §) kuntia velvoitetaan. Kunnan on viivytyksettä järjestettävä riittävä taloudellinen tuki, korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto. Sen lisäksi kullekin tarjotaan tarpeenmukainen tuki ja palvelut.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että toimialojen välisellä yhteistyöllä varmistetaan, että jatkossa jälkihuoltonuorille on tarjolla asuntoja nyt esitettyjen tavoitteiden mukaisesti."

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon loppuun: "Lautakunta pitää tärkeänä, että toimialojen välisellä yhteistyöllä varmistetaan, että jatkossa jälkihuoltonuorille on tarjolla asuntoja nyt esitettyjen tavoitteiden mukaisesti."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati Juva, Riia Järvenpää, Touko Niinimäki, Aleksi Niskanen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin ehdotuksen äänin 10 - 0 (tyhjää 3).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen@hel.fi
Close

This decision was published on 02.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi