Valtuustoaloite, Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantaminen

HEL 2020-001933
More recent handlings
Case 21. / 308 §

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantamisen selvittämisestä

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin on huolehdittava siitä, että Kontulan ostoskeskuksessa tai sen läheisyydessä on yhdistysten toimintaa, erityisesti vanhempien kontulalaisten tarpeita, palveleva tila. Kontulan ostoskeskuksen yhteydessä tai läheisyydessä on kirjasto, nuorisotalo sekä sosiaaliasema Symppis ja kokoustila Wanha Posti. Aloitteen allekirjoittajien mukaan mikään näistä ei ole täysin sovelias erityisesti sellaiseen yhdistys- ja harrastustoimintaan, jossa pitäisi olla esteettömät mahdollisuudet.

Kaupungin tilojen tarjoaminen asukaskäyttöön

Helsingin kaupunki vahvistaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kaupunkistrategian ja osallisuus- ja vuorovaikutusmallin mukaisesti. Osallisuus- ja vuorovaikutusmalliin sisältyy tilojen tarjoaminen yhteisölliseen ja asukkaiden omaehtoiseen toimintaan avaamalla kaupungin tilojen käyttöä. Julkisia ja yksityisiä tiloja tarjoamalla avoimeen yhteisölliseen toimintaan tuetaan alueellisesti tasapuolisia osallistumismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Helsinki edistää aktiivisesti julkisten alueiden tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan sekä vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä.

Kaupunginhallitus päätti kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteista 20.8.2018 § 505. Asukaskäytön periaatteilla helpotetaan kaupungin tilojen käyttöä asukkaiden kulttuuri- ja kansalaistoimintaan. Periaatteiden pääsääntö on, että tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden käytettävissä. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunkiympäristön toimialaa ottamaan huomioon asukaskäytön mahdollistamisen soveltuvin osin kaikissa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa sekä muita toimialoja huolehtimaan hallinnoimiensa asukaskäyttöön soveltuvien tilojen lisäämisestä sähköiseen varausjärjestelmään.

Kaupunginhallituksen 24.6.2019 § 485 hyväksymässä Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittisessa ohjelmassa todetaan, että Helsinki on vastuullinen kiinteistönomistaja, mihin kuuluu myös se, että kaupunki pitää huolta tilojen esteettömyydestä. Tilojen on oltava kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Tilamuutosten yhteydessä huomioidaan asukaskäytön erityistarpeet. Tavoitteena on, että kaupungin tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Kaupungin tilojen asukaskäyttöä edistetään muuttamalla tilojen lukituksia, kulunvalvontaa ja taloteknisten järjestelmien kuten ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjausta palvelemaan tilojen omavalvontaista käyttöä. Tällöin ei tarvita iltavahtimestareita, ja tilojen käytöstä aiheutuu vähemmän kustannuksia. Tilaturvallisuusohjeessa linjataan tilojen avaamisen suunnittelua. Omavalvontaisen käytön edellytyksiä kasvatetaan erillisellä määrärahalla.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.6.2020 § 400 Helsingin kaupungin toimitilastrategian linjauksineen noudatettavaksi sekä toimeenpanon osa-alueet toteutettavaksi. Toimitilastrategian linjauksiin sisältyy linjaus siitä, että kaupungin tilaomaisuuden arvoja ovat muun muassa terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan tukeminen.

Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma edellyttää, että kaikki julkiset kohteet rakennetaan ja kunnostetaan esteettömiksi. Esteettömän ympäristön vaatimukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 2000) ja asetuksen (MRA 2000) yleisissä tavoitteissa mainittuun sosiaalisesti kestävän kehityksen ajatukseen ja liikkumisen tasa-arvoon, jolla tarkoitetaan kaikille väestöryhmille iästä, sukupuolesta, liikuntakyvystä, taloudellisesta asemasta, asuinpaikasta yms. riippumatonta mahdollisuutta liikkua ja turvattua peruspalvelujen saavutettavuutta. Helsingin kaupungin palveluiden esteettömyystiedot löytyvät tilakohtaisesti Palvelukartta-verkkopalvelusta.

Kontulan alueella asukkaiden käytettävissä olevat tilat ja alueen kehittämistyö

Kontulan alueella on useita kaupungin toimialojen käytössä olevia tiloja, joita voidaan käyttää asukastoimintaan. Tiloja ovat muun muassa lähiöasema, seniorikeskus, päivätoimintatila Symppis, nuorten toimintakeskus Luuppi, palvelukeskus, kirjasto, uimahalli, asukaspuisto, perhetalo Naapuri, liikuntapuisto sekä Keinutien ja Kontulan ala-asteet.

Sosiaali- ja terveystoimiala ylläpitää Kontulassa seniorikeskusta, matalan kynnyksen päihdepalvelujen päivätoimintatila Symppistä ja asukastila lähiöasemaa. Kontulan seniorikeskuksen ja sen yhteydessä olevien palvelu- ja päivätoimintakeskuksen tilat ovat esteettömät, ja tiloissa on huomioitu liikuntaesteisten ja aistivammaisten tarpeet. Seniorikeskuksen yhteydessä on esteettömiä autopaikkoja. Tasainen ja valaistu kulkureitti sisäänkäynnille on valmistettu liikkumista ohjaavasta pintamateriaaliasta. Pyörätuolilla liikkuminen sisä- ja ulkotiloissa on huomioitu automaattiovilla sekä varaamalla riittävästi vapaata tilaa liikkumiseen. Seniorikeskuksessa on esteettömäksi merkittyjä wc-tiloja ja kiinteä induktiosilmukka useissa tiloissa.

Kontulan päivätoimintatila Symppis sijaitsee katutasossa. Lisäksi samassa toimipisteessä toimii Kontupiste, joka tarjoaa neuvontaa ja opastusta tietotekniikka-asioissa. Kontulan lähiöaseman toisessa kerroksessa sijaitseviin tiloihin on pääsy hissillä. Sekä Symppiksen että lähiöaseman ovien ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esimerkiksi pyörätuolin kanssa. Kulkureitit sisäänkäynneille ovat tasaiset, riittävän leveät ja valaistut.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien tilojen uudis- ja perusparannushankkeiden yhteydessä toteutetaan esteettömiä tiloja, joista osa on kaupungin strategian mukaisesti kaikkien asukkaiden varattavissa. Asukaskäyttöisten tilojen yhteyteen toteutetaan myös erilliset varastotilat asukaskäyttöön.

Kontulan ala-asteen perusparannus on suunniteltu toteutettavan vuosina 2023–2026. Tässä yhteydessä rakennukseen toteutetaan asukaskäyttöön sopivat esteettömät tilat, mikä lisää kokoontumistilojen määrää alueella. Perusparannuksen suunnitteluun osallistetaan koulun henkilökuntaa ja lapsia sekä selvitetään alueellisen asukaskäytön laajuus ja erityispiirteet. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lausunnossaan, että Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tämänhetkiseen tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vaiheessa aloitteessa esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta. Toteuttamalla esteettömiä ja helposti saavutettavia, asukaskäyttöön soveltuvia tiloja Kontulan ala-asteen perusparannuksen yhteydessä vahvistetaan alueen yhteisöllisyyttä sekä tuetaan alueen asukastoimintaa, yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja elinikäistä oppimista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan, että Kontulan toimintakeskus Luupin nuorisotiloja käytetään asukas- ja järjestötoimintaan. Toimipiste sijaitsee 2. kerroksessa portaiden päässä, mutta tilaan pääsee tarvittaessa myös hissillä. Tilat eivät kuitenkaan ole täysin esteettömät. Nuorisotiloja vuokrataan ensisijaisesti helsinkiläisille nuorten ryhmille ja nuorisojärjestöille, mutta käyttäjinä on myös muita järjestöjä. Järjestökäyttöön on vuokrattavissa kokoontumis- ja harrastetiloja.

Kontulan kirjaston tilat sijaitsevat maantasossa ja tiloihin on esteetön pääsy. Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja valaistu. Asiointipisteessä on opasteet, ja sisätiloissa on käytetty liikkumista ohjaavaa pintamateriaalia. Pyörätuolilla liikkuminen sisä- ja ulkotiloissa on huomioitu automaattiovilla sekä varaamalla riittävästi vapaata tilaa liikkumiseen. Kirjastossa on esteettömäksi merkitty wc-tila. Kirjastossa ei tällä hetkellä ole säännölliseen järjestökäyttöön vuokrattavissa olevaa kokoontumistilaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa järjestökäyttöön soveltuvien tilojen kehittämistä. Lautakunta pitää tärkeänä, että alueen vahvat osallisuusverkostot ja laajemmin asukkaat otetaan tiiviisti mukaan tilojen, palvelujen ja toiminnan suunnitteluun. Toimintamalleihin voidaan ottaa mallia esimerkiksi Maunulatalon suunnittelusta ja toiminnasta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo lausunnossaan, että kaupungin on syytä turvata esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskeskuksen ympäristössä. Lisäksi se toteaa, että kaupungin uusissa tilahankkeissa ja peruskorjauksissa otetaan tilojen asukaskäytön tarpeet huomioon tilojen monitoimikäyttöisyyden, sähköisen lukituksen ja turvallisuuden suunnittelussa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja kaupunkiympäristölautakunta viittaavat lausunnoissaan Kontulan ostoskeskuksen alueen kehittämiseen liittyvään ideakilpailuun 24.2.–22.5.2020, jonka toteuttivat liikekiinteistöjä Kontulan ostoskeskuksen alueella omistavat yhtiöt. Kontulan liike- ja palvelukeskustan aluetta halutaan kehittää toiminnallisesti sekoittaen kaupallisia ja julkisia palveluita, toimitiloja ja asumista, puisto-, virkistys- ja liikuntapalveluita sekä erityisesti vahvistaa alueen identiteettiä ja kaupunkikulttuuria. Kaupunki oli mukana järjestämässä kilpailua omistamiensa kiinteistöyhtiöiden kautta, asiantuntijana palkintolautakunnassa, maanomistajana sekä lähtötietojen antajana. Kilpailua varten koottiin alueen asukkaita ja muita paikallisasiantuntijoita sparraustyöpajaan, joka toi esiin erilaisia näkökulmia tulevaisuuden palveluista ja niiden tarvitsemista tiloista. Kilpailun tavoitteisiin sisältyi keskusta-alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kilpailijoilta pyydettiin ideoita ostoskeskuksen vetovoiman lisäämiseksi. Ideat saattoivat liittyä esimerkiksi kulttuuriin, vapaa-aikaan, yhteisöllisyyteen ja asukastoimintaan.

Arkkitehtuurikilpailun voitti arkkitehtitoimisto Opuksen ehdotus Vaellus. Ehdotuksessa todetaan, että tärkeänä suunnittelun lähtökohtana on Kontulan ostoskeskuksen alueen nykyisen monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja yrittäjyyden säilyttäminen sekä viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen koko alueella, myös rakentamisvaiheiden aikana ja niiden välillä. Niin asukkaille, asiakkaille kuin kävijöillekin avoimia julkisia tiloja on luotu kehittämään yhteisöllistä toimintaa ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Samanaikaisesti on pyritty tunnistamaan ja mahdollistamaan erilaisia tapoja ja tarpeita siten, että alueen monikulttuurinen luonne voidaan säilyttää ja tuoda entistä paremmin näkyväksi kaupunkitilassa.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että kilpailun tarkoituksena oli lisäksi selvittää alueen kaavoituspotentiaali sekä käynnistää kaavamuutos, jolla pyritään luomaan puitteet myös asukastoiminnalle sekä vanhempien kontulalaisten tarpeita palveleville tiloille. Ostoskeskuksen rakennusten tekninen kunto edellyttää peruskorjausta tai korvaavaa uudisrakentamista. Kilpailulla pyrittiin selvittämään eri vaihtoehtoja kokonaisratkaisuksi. Yksityiskohtaiset tilaohjelmat laaditaan suunnittelun edetessä rakennussuunnitteluun, jolloin myös säilytystilojen tarve ratkaistaan. Tällöin huolehditaan myös, että tilat ovat esteettömiä ja sopivat monenlaiseen toimintaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan, että ostoskeskuksen arkkitehtuurikilpailun yhteydessä esteettömyyttä ja toiminnallisuutta parantavat toimenpiteet tulevat huomioitavaksi myös kirjasto- ja nuorisotilojen osalta. Koska suunnittelukilpailun tulosten toteutukseen voi mennä pitkäkin aika, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisten tilojen esteettömyyttä ja käytettävyyttä on syytä harkita parannettaviksi.

Asukastoiminnan ja asukastilojen tukeminen asukasosallisuuden avustuksilla

Helsingin kaupunki tukee asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustuksilla kolmea Kontulan läheisyydessä toimivaa yleishyödyllistä, alueellista asukasosallisuutta edistävää toimijaa. Kaupunginhallitus myönsi 16.12.2019 § 873 vuodelle 2020 KontuKeskus ry:lle 30 000 euroa Vetoa ja Voimaa Mellunkylä -hankkeen koordinointiin liittyviin palkkakustannuksiin. Lisäksi Kurkimäen korttelitalolla asukastoimintaa järjestävälle Toimintakeskus Semja ry:lle myönnettiin 42 700 euroa tilan vuokra-, ylläpito- ja palkkakustannuksiin ja asukastalo Mylläriä ylläpitävälle Myllypuro-Seura ry:lle 72 200 euroa vuokra- ja ylläpitokustannuksiin. Asukasosallisuuden avustusten määräraha vuonna 2020 oli yhteensä 796 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimiala toteaa lausunnossaan, että jos paikallisyhdistykset vastaavat asukastilan ylläpitämisestä omalla rahoituksellaan tai Helsingin kaupungin järjestöavustusten turvin, on edellytykset ylläpidon vastuille ja kustannuksille selvitettävä ja turvattava.

Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus toteaa, että Kontulan ostoskeskuksen läheisyydessä on useita kaupungin ja muiden tahojen ylläpitämiä esteettömiä tiloja, joita alueen asukkaat ja yhdistykset voivat käyttää asukastoimintaan ja kokoontumisiin. Lisäksi valmisteilla olevat perusparannukset mahdollistavat sen, että lähivuosina asukkaat voivat hyödyntää tiloja entistä laajemmin. Kaupungin ylläpitämistä asukastaloista vastaavana toimialana sosiaali- ja terveystoimiala katsoo lausunnossaan, ettei toimialan tule perustaa Kontulaan uusia asukastiloja nykyisten lisäksi.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja terveystoimialan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.–7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Close

Kaupunginvaltuusto 21.10.2020 § 286

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Anu Markkola, Vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 36547

anu.markkola@hel.fi

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 624

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: kaupunginvaltuusto katsoo asian loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallitus kehottaa parantamaan esimerkiksi Kontulan nuorten toimintakeskus Luupin esteettömyyttä, jotta tilat palvelevat monipuolisesti alueen asukkaita.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen:

"Kaupunginhallitus kehottaa parantamaan esimerkiksi Kontulan nuorten toimintakeskus Luupin esteettömyyttä, jotta tilat palvelevat monipuolisesti alueen asukkaita."

Kannattaja: Mai Kivelä

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

28.09.2020 Pöydälle

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Anu Markkola, Vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 36547

anu.markkola@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.09.2020 § 544

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunki tarjoaa tiloja asukastoiminnan käyttöön kaupungin hallinnoimista tiloista kuten kouluista, päiväkodeista, nuorisotaloista ja kirjastoista sekä sosiaali- ja terveystoimialan lähiöasemista ja asukastaloista. Kaupungilla on VARAAMO-järjestelmä, jonka avulla voi varata tiloja eri puolilta kaupunkia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa koulujen tiloja Timmi-järjestelmän kautta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala kehittää yhteistyössä muiden toimialojen kanssa uutta yhteistä tilojen varausjärjestelmää.

Kaupungin uusissa tilahankkeissa ja peruskorjauksissa otetaan tilojen asukaskäytön tarpeet huomioon tilojen monitoimikäyttöisyyden, sähköisen lukituksen ja turvallisuuden suunnittelussa.

Keväällä 2020 toteutettiin Kontulan keskustan ideakilpailu, jossa Kontulan liike- ja palvelukeskustan aluetta halutaan kehittää toiminnallisesti sekoittaen kaupallisia ja julkisia palveluita, toimitiloja ja asumista, puisto-, virkistys- ja liikuntapalveluita sekä erityisesti vahvistaa alueen identiteettiä ja kaupunkikulttuuria.

Kilpailijoilta pyydettiin myös ideoita ostoskeskuksen vetovoiman lisäämiseksi. Ideat voivat liittyä esimerkiksi kulttuuriin, vapaa-aikaan, yhteisöllisyyteen ja asukastoimintaan. Ideat ovat optioita ostoskeskuksen kehittämisessä eikä niille määritellä laajuustavoitteita, mutta synergiat muihin toimintoihin ovat toivottavia. Alue suunnitellaan esteettömyyden periaatteita noudattaen ja huomioiden vanhenevan väestön tarpeet.

Tarkoituksena oli selvittää myös alueen kaavoituspotentiaali sekä käynnistää kaavamuutos, jolla pyritään luomaan puitteet myös asukastoiminnalle sekä vanhempien kontulalaisten tarpeita palvelevaa tilaa.

Ostoskeskuksen rakennusten tekninen kunto edellyttää peruskorjausta tai korvaavaa uudisrakentamista. Kilpailulla pyrittiin selvittämään eri vaihtoehtoja kokonaisratkaisuksi. Yksityiskohtaiset tilaohjelmat laaditaan suunnittelun edetessä rakennussuunnitteluun, jolloin myös säilytystilojen tarve ratkaistaan. Tällöin huolehditaan myös, että tilat ovat esteettömiä ja sopivat monenlaiseen toimintaan.

Tilallisina laajuustavoitteina kilpailuohjelmassa on annettu liiketiloille n. 25 000 – 30 000 k-m2, asunnoille n. 70 000 k-m2 sekä kaupungin palvelutiloille n. 7 000 k-m2.

Kilpailualueella sijaitsevat Ostostie 4:n Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kirjasto ja nuorisotila sekä Keinulaudankuja 4:ssä Sosiaali- ja terveystoimialan tilat Kontulan lähiöasema, Kontulan Symppis, Wanhaposti ja Kontupiste. Lisäksi ostoskeskuksen alueella toimivat uimahalli ja kaupungin väestönsuojassa Kontulan skeittihalli.

Asukasjärjestöt ovat myös vuokranneet tyhjänä olevia tiloja asukaskäyttöön ja kattaneet tiloista ja toiminnasta aiheutuvia kustannuksia kaupunginkansliasta haettavilla asukastoiminnan avustuksilla, joita vuodelle 2020 jaettiin noin 800 000 euroa kaupunginhallituksen päätöksellä.

Ostoskeskuksessa sijaitsevat kaupungin omistamat tilat ovat tällä hetkellä vuokrattuina. Lähialueella osoitteessa Kontulankuja 5 on kotihoidolta vapautunut 156 m2 suuruinen tila vuokrattavaksi Heka Oy:n omistamasta rakennuksesta maantasokerroksesta. Kaupunkiympäristön toimialan vuokraneuvottelijat voivat myös avustaa välittämällä tiedustelut tyhjistä tiloista ostoskeskuksen omistajayhtiöille sekä etsimällä sopivaa vuokrattavana tai myytävänä olevaa liiketilaa lähialueelta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaupungin on syytä turvata esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskeskuksen ympäristössä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lausunnon loppuun lisätään virke:
Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaupungin on syytä turvata esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskeskuksen ympäristössä.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Haglundin vastaehdotuksen.

15.09.2020 Pöydälle

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Hannu Kurki, erityissuunnittelija: 310 36285

hannu.kurki@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.06.2020 § 151

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Paavo Arhinmäen valtuustoaloitteesta Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantamisesta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevien tilojen uudis- ja perusparannushankkeiden yhteydessä toteutetaan esteettömiä tiloja, joista osa on kaupungin strategian mukaisesti kaikkien asukkaiden varattavissa. Asukaskäyttöisten tilojen yhteyteen toteutetaan myös erilliset varastotilat asukaskäyttöön.

Kontulan alueella on useita kaupungin toimialojen käytössä olevia tiloja. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä olevista tiloista Kontulan ala-asteen perusparannus on suunniteltu toteutettavan vuosina 2023-2026. Tässä yhteydessä rakennukseen toteutetaan asukaskäyttöön sopivat esteettömät tilat, mikä lisää kokoontumistilojen määrä alueella. Perusparannuksen suunnitteluun osallistetaan koulun henkilökuntaa ja lapsia sekä selvitetään alueellisen asukaskäytön laajuus ja erityispiirteet. Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tämänhetkiseen tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vaiheessa aloitteessa esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta.

Toteuttamalla esteettömiä ja helposti saavutettavia, asukaskäyttöön soveltuvia tiloja Kontulan ala-asteen perusparannuksen yhteydessä vahvistetaan alueen yhteisöllisyyttä sekä tuetaan alueen asukastoimintaa, yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja elinikäistä oppimista

Käsittely

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (3) loppuun:

"Kontulan ala-asteen peruskorjaus ei auta kuitenkaan tämänhetkiseen tilatarpeeseen, joten ratkaisua pitäisi etsiä tässä vaiheessa aloitteessa esitettyjen tilapäisten ratkaisuvaihtoehtojen kautta."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdotuksen yksimielisesti, ilman äänestystä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.06.2020 § 98

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa järjestökäyttöön soveltuvien tilojen kehittämistä. Kontulan ostoskeskuksen rakennusten ja kaupunkikuvan kehittämisestä on käynnissä kilpailu, minkä yhteydessä esteettömyyttä ja toiminnallisuutta parantavat toimenpiteet tulevat huomioitavaksi myös kirjasto- ja nuorisotilojen osalta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on Kontulan ostoskeskuksen alueella kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatiloja. Kontulan toimintakeskus Luupin nuorisotiloja käytetään myös asukas- ja järjestötoimintaan. Toimipiste sijaitsee 2. kerroksessa portaiden päässä, mutta tilaan pääsee tarvittaessa myös hissillä. Tilat eivät kuitenkaan ole täysin esteettömät. Nuorisotiloja vuokrataan ensisijaisesti helsinkiläisille nuorten ryhmille ja nuorisojärjestöille, mutta käyttäjinä on myös muita järjestöjä. Järjestökäyttöön on vuokrattavissa kokoontumis- ja harrastetiloja.

Kirjaston tilat sijaitsevat maantasossa ja tiloihin on esteetön pääsy. Kirjastossa ei tällä hetkellä kuitenkaan ole säännölliseen järjestökäyttöön vuokrattavissa olevaa kokoontumistilaa.

Koska suunnittelukilpailun tulosten toteutukseen voi mennä pitkäkin aika, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisten tilojen esteettömyyttä ja käytettävyyttä on syytä harkita parannettaviksi.

Kaupunki on käynnistänyt Kontulan ostoskeskuksen alueen kehittämiseen liittyvän ideakilpailun keväällä 2020. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala näkee, että vapaa-ajan palveluilla ja osallisuudella on merkittävä vaikutus alueen vetovoimaan. Kontulan palvelujen ja tilojen merkittävä parantaminen on kaupunkistrategian mukaista, koska alue on nimetty esimerkiksi Mukana-ohjelmassa kohdealueeksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että ostoskeskuksen uudistamisen yhteydessä luodaan uudenlaiset ja nykyistä paremmat toimitilat myös kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuritiloille. Uudet tai korjattavat tilat tulee lähtökohtaisesti suunnitella niin, että ne soveltuvat omatoimiseen asukaskäyttöön.

Mellunkylän alueella on pitkäaikainen ja vahva verkostoyhteistyö kaupungin ja kansalaistoimijoiden välillä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että alueen vahvat osallisuusverkostot ja laajemmin asukkaat otetaan tiiviisti mukaan tilojen, palvelujen ja toiminnan suunnitteluun. Toimintamalleihin voidaan ottaa mallia esimerkiksi Maunulatalon suunnittelusta ja toiminnasta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausuntoon: ”Koska suunnittelukilpailun tulosten toteutukseen voi mennä pitkäkin aika, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että nykyisten tilojen esteettömyyttä ja käytettävyyttä on syytä harkita parannettaviksi.”

Kannattaja: Jussi Chydenius

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

19.05.2020 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho@hel.fi

Jukka Mattila, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 89072

jukka.p.mattila@hel.fi
Close

This decision was published on 25.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Anu Markkola, Vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09 310 36547

anu.markkola@hel.fi