Virkasuhteen täyttäminen, kaupunkiympäristön toimiala palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus, elintarviketarkastajan virka, työavain KYMP-03-17-20

HEL 2020-001968
More recent handlings
§ 8

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun elintarviketurvallisuusyksikön elintarviketarkastajan viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalveluiden elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti valita elintarvikemyymälät -tiimin elintarviketarkastajan virkaan (023136) ********** 26.5.2020 alkaen 3096,66 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran vastaanottoon ei sisälly koeaikaa, sillä valittu henkilö on hoitanut elintarviketarkastajan tehtäviä ympäristöpalveluissa 15.1.2018 alkaen.

Päätöksen perustelut

Elintarviketarkastajan virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 5.3.2020 alkaen.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2. mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 14.2-2.3.2020. Ilmoittautumisaika päättyi 2.3.2020 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaistu Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa ja Oikotiellä.

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluu elintarvikevalvonnan keskitetyn neuvonnan tehtävät, lakisääteiset viranomaistehtävät kuten elintarvikehuoneistojen tarkastukset sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely.

Elintarviketarkastajan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä, hyviä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoja ja kyky uudistua ja halu oppia uutta. Eduksi katsotaan elintarvikelainsäädännön hyvä tuntemus, aiempi kokemus elintarvikevalvonnan valvontatehtävistä sekä riittävän englannin kielen taito.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Elintarviketarkastajan virkaa haki hakuajan kuluessa 33 henkilöä. Hakijoista 6 ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta. Liitteenä on hakemusten perustella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: ********** Hakijoita haastattelivat 21.4.2020 **********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Elintarviketarkastajan tehtävässä korostuu laaja-alainen elintarvikevalvontatehtävien osaaminen ja soveltaminen, oma-aloitteisuus joustavuus, tiimityötaidot, hyvät vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaidot sekä
halu oppia uutta.

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen perusteella, että elintarviketarkastajan virkaan soveltuu parhaiten **********

Hänen valintaansa puoltaa hänen tehtävässään Helsingin kaupungilla
osoittamat erinomaiset työtulokset elintarvikevalvonnassa sekä hyvät
asiakaspalvelu- ja tiimityötaidot. Hänen toimintatapansa työssä on täsmällinen ja hän on osoittanut olevan innokas oppimaan uutta. Lisäksi hänellä on monipuolinen kokemus elintarvikevalvontaan kuuluvista tehtävistä ja hyvä englannin kielen taito.

This decision was published on 28.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32010

riikka.aberg@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto, työavain kymp-03-17-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.