Vuokraus, maa-alue, Kivikon liikuntapuisto, Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

HEL 2020-002100
More recent handlings
§ 40

Maa-alueen vuokraus Kivikon liikuntapuistosta Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja vuokraa Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:lle Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä)
sijaitsevalta Kivikon liikuntapuiston alueelta 2 444 neliömetrin suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaan ajalle 1.1.2018 - 31.12.2023. Alueella sijaitsee agilitykenttä koiraurheilutoiminnan harjoittamista ja kilpailutoimintaa varten.

1

Maa-alueen täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2017 keskiarvon pistelukua 1927 on takautuvasti 1.1.2018 alkaen 2 353,79 euroa (alv. 0 %).

2

Vuokra-alueelle sijoitetaan 15 m² suruinen kontti. Kontin sijoittamisesta peritään 0,65 €/m²/kk. Vuokra kontin sijoittamisen osalta on 9,75 € kuukaudessa. Vuokra peritään maa-alueen vuokran yhteydessä.

3

Vuokraukseen liittyvät muut sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta purki 11.2.2020, § 27 tekemällään päätöksellä Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle Helsingin 47. kaupunginosasta (Mellunkylä) Kivikon liikuntapuiston alueelta vuokratun 7 480 neliömetrin suuruisen maa-alueen vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus oli solmittu ajalle 1.1.2018– 31.12.2032. Aloite vuokrasopimuksen purkamiseen tuli Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n ja Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n toimesta.

Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry on hakenut agilitykentän vuokrausta yhdistyksen nimiin 1.1.2018 lukien. Yhdistys jatkaa maa-alueella sijaitsevalla agilitykentällä koiraurheilun harrastus- ja kilpailutoimintaa. Vuokra-alueelle on sijoitettu 15 neliömetrin suuruinen kontti.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Vuokrattava maa-alue on 2 444 neliömetriä. Alueelle on toteutettu agilitykenttä koiraurheilutoiminnan harjoittamista varten.

Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015, § 4 maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Maa-alueen vuokra lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömerihintaa.

Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 122,20 euron suuruista perusvuosivuokraa. Perusvuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta.

Vuokra-alueelle on sijoitettu 2,5 m x 6,0 m suuruinen kontti. Kontin sijoittamisesta peritään 0,65 €/ m²/ kk.

Maa-alueen vuosivuokra:

2 444 m² x 1,00 €/ m² x 5 % x 19,27 = 2 354,79 €

Konttien sijoittamisesta perittävä vuokra:

15 m² x 0,65 €/ kk = 9,75 €/ kk

Vuokra kontin sijoittamisen osalta tulee maksaa maa-alueen vuokranmaksun yhteydessä.

Vuokranmaksun vakuudeksi peritään vuokralaiselta kolmen kuukaudenvuokraa vastaava summa, joka on 618,00 € (alv. 0 %).

Kaupungilla on oikeus tarkistaa vuokrakohteen vuokraa, mikäli kulloinkin käytössä olevien vuokran laskentaperusteiden muutos sitä edellyttää.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 11.09.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja

Attachments

1. Maa-alueen vuokrauksen siirtäminen_Itä-Helsingin Agility ry
2. Vuokrasopimusluonnos_Ita-Helsingin Agilityharrastajat ry

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.