Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, suunnistuskartta-avustukset vuodelle 2020

HEL 2020-002171
More recent handlings
§ 13

Suunnistuskartta-avustukset vuodelle 2020

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikön poissa ollessa ulkoilupalvelupäällikkö päätti myöntää helsinkiläisille suunnistusseuroille suunnistuskartta-avustusta yhteensä 17 220 euroa seurojen valmistamista suunnistuskartoista seuraavasti:

Seura
euroa
Helsingin Suunnistajat ry
14 750
Rastihaukat ry
2 470
Yhteensä
17 220

Avustukset maksetaan avustuksen saajille yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019).

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto on kokouksessaan 10.10.2019, § 15 vahvistanut perusteet, joilla suunnistuskartta-avustusta voidaan myöntää. Seuran tulee saada toiminta-avustusta, jotta voi hakea avustusta vuonna 2019 valmistuneiden suunnistuskarttojen valmistuskustannuksiin. Avustuksen piiriin kuuluvat Suunnistusliiton karttarekisteriin raportoidut suunnistus- ja opetuskartat.

Talkootyönä tehty työ huomioidaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Karttatyyppi
Enintään
Enintään
Enintään
 
h / km2
euroa / h
euroa / km2
Ensikartta
50
10
500
Uusintakartta
30
10
300
Ajantasaistuskartta
20
10
200

Lisäksi karttakohtaisesti aiheutuneista kustannuksista vähennetään kartasta saadut tulot, kuten mainostulot, avustukset ja myyntituotto. Avustusta myönnetään kustannusten ja tulojen erotuksena syntyneestä tappiosta enintään 60 %.

Liikuntajaosto ositti 21.1.2020, § 3 suunnistuskartta-avustuksiin ja starttiavustuksiin käytettäväksi enintään 40 000 euroa

Vuonna 2020 suunnistuskartta-avustus on 46 % prosenttia hyväksytyistä valmistuskuluista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 10.10.2019, § 15 avustusten myöntämisen perusteet ja delegoi päätösvallan tapahtuma-avustusten jakamisesta liikuntaan aktivointi -palvelun liikuntapalvelupäällikölle.

Liikuntajohtajan päätöksen 20.6.2017, § 4 mukaisesti liikuntapalvelupäällikön sijaisena toimii ulkoilupalvelupäällikkö.

This decision was published on 16.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Decisionmaker

Stefan Fröberg
ulkoilupalvelupäällikkö