Yhteistyösopimus, Midsummer Madness, Midsummer Madness ry

HEL 2020-002661
More recent handlings
§ 17

Helsingissä järjestettävä Midsummer Madness -tapahtumaa koskeva yhteistyösopimus Midsummer Madness ry:n kanssa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi osaltaan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajantoimialan ja Midsummer Madness ry:n välisen yhteistyösopimuksen liittyen Helsingissä 19 -20.6.2020 järjestettävää Midsummer Madness -tapahtumaan.

Yhteistyön arvonlisäveroton arvo on 30 000 euroa, joka maksetaan talousarvion kohdalta 40 10 01, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 tapahtumatuotantojen määrärahasta (sisäinen tilaus 2980000014).

Kyseessä on hankintalain liite E kynnysarvon alittava erityiset palvelut CPV koodi 79952000-2 [Tapahtumapalvelut] ja se toteutetaan suorahankintana.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki on elävä, kiehtova, monipuolinen sekä kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Lisäksi Helsinki panostaa kulttuuritapahtumien houkutteluun ja luomiseen.

Tapahtumien vaikuttavuustutkimustulokset osoittavat, että tapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää.

Midsummer Madness on uusi juhannustapahtuma Töölönlahden ympärillä. Tapahtuma on Muumi-satujen maailmasta ja elämänfilosofiasta inspiroitunut ilmainen kulttuuritapahtuma, joka on suunnattu niin paikallisille kuin kulttuurimatkailijoillekin.

Midsummer Madness yhdistää, kotimaisten ja ulkomaisten esiintyjien voimin, urbaanin Helsingin identiteetin ja muumikirjojen seikkailunhaluisen hengen kotimaisiin juhannusperinteisiin.

Tapahtuman järjestämistä koskevalla yhteistyösopimuksella sovitaan yhteistyön sisällöstä, vastuista ja vastikkeista sopijapuolten kesken.

Hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailutusta, koska tarjoaja on ainoa, joka kykenee toimittamaan tarvittavan palvelun. Midsummer Madness ry omistaa Helsingissä järjestettävän Midsummer Madness -tapahtuman järjestämis- ja markkinointioikeudet.

Midsummer Madness ry:lle maksetaan 30 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 26.3.2019, 55 § siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että toimialajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 300 000,00 euroon saakka.

This decision was published on 09.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 25903

saila.machere@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. FInal Yhteistyösopimus_Hkikaupunki_V7 27022020_

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.