Katusuunnitelma, Sturenkatu - Helsinginkatu - Wallininkatu, Alppiharju

HEL 2020-002818
More recent handlings
Case 25. / 365 §

Alppiharjussa olevan Sturenkatu välillä Helsinginkatu−Wallininkatu katusuunnitelman hyväksyminen

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Sameli Sivonen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Sturenkatu välillä Helsinginkatu–Wallininkatu katusuunnitelman.

Close

Lähtökohdat ja tavoitteet

Sturenkatu on nykyinen kantakaupungin pääkatu. Sturenkatu rajautuu sosiaalitoimea ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen sekä puistoihin Diakoniapuisto, Josafatinkalliot ja Alppipuisto. Suunnitelman lähtökohtana on kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.5.2015 hyväksymä liikennesuunnitelma 6437-7. Katusuunnitelma perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin nro 9897 (hyväksytty 17.10.1995) ja nro 12395 (hyväksytty 10.4.2019).

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkkoa tavoitetilan mukaiseksi.

Suunnitelma

Sturenkatu välillä Helsinginkatu−Wallininkatu suunnitelmapiirustus nro 31260/2 (liite 2)

Sturenkatu on nykyinen kantakaupungin pääkatu. Alueella täydennetään kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkkoa tavoitetilan mukaiseksi rakentamalla yksisuuntaiset pyörätiet. Pyöräilyn ja jalankulun sujuvuus ja liikenneturvallisuus parantuvat tehokkaamman erottelun johdosta. Linja-autojen ja raitiotien pysäkkijärjestelyjä parannetaan. Sturenkadun pyörätiejärjestelyt liittyvät samanaikaisesti käynnissä olevaan Sturenkadun (välillä Wallininkatu–Mäkelänkatu) suunnitteluun. Sturenkadun ja Helsinginkadun risteysalue rakennetaan samanaikaisesti Helsinginkadun kanssa vuosien 2021−2022 aikana. Risteysalueen suunnitelmat laaditaan eriaikaisesti muun Sturenkadun kanssa.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.5.2015 hyväksymän liikennesuunnitelman 6437-7 periaatteiden mukainen lukuun ottamatta Helsinginkadulta länteen päin suuntautuvien kaistojen lukumäärää. Lisäksi pyörätie on raitiotiepysäkin pohjoispuolella pyöräkaistana pyörätien sijasta. Muutokset kaistojen lukumäärään perustuvat liittymän toimivuustarkasteluun ja nykyisen alimittaisen raitiotiepysäkin palvelutason nostoon. Käyttösuhdelaskelmat osoittavat liittymän toimivuuden säilyvän kohtuullisena, vaikka Helsinginkatu-Sturenkatu-suunnalta poistuu toinen kaista. Liittymän ennustetut liikennemäärät perustuvat Helmet-malliin (1/2018), joka huomioi Hämeentien muutokset.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31260/2 (liite 1).

Katusuunnitelman kanssa samanaikaisesti on laadittu Alppipuiston ja Diakoniapuiston puistosuunnitelmat (koostepiirustus liite 3).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä Helsingin kaupungin Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä Tellingissä ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 18.−31.3.2020 välisen ajan.

Suunnitelmaluonnoksesta ei pidetty asukastilaisuutta. Vuorovaikutusmuistio on liitteenä (liite 4).

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 22.4.−5.5.2020 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmasta tuli kaksi muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään, että katusuunnitelmassa pysäkkikatokset viheralueiden reunoilla tulisi toteuttaa linnuille turvallisesti, esimerkiksi turvakuvioimalla lasi. Lisäksi mahdolliset lasikaiteet tulisi toteuttaa vastaavasti linnuille turvallisesti.

Esittelijän vastaus

Pysäkkikatoksiin on asennettu mattapintaisia laseja tämän tyyppisiin kohteisiin mm. Varsapuistoon. Sellainen on mahdollista myös tässä kohteessa ja otamme asian jatkosuunnittelussa huomioon yhteistyössä Helsingin kaupungin liikelaitos HKL:n kanssa, joka hallinnoi pysäkkejä.

Muistutus 2

Muistutuksessa esitetään, että Helsinginkadun eteläpuolelle Kolmannen linjan risteyksen molemmin puolin tulisi toteuttaa pyörätiet kolmitasopyöräteinä.

Esittelijän vastaus

Pyörätiet toteutetaan yksisuuntaisina sekä Sturenkadulla että Helsingin kadulla. Pyörätiet voidaan rakentaa kolmitasona vain silloin, kun tilaa on riittävästi. Kolmitasoratkaisuna pyörätielle pitäisi olla mielellään 2,5 metriä tilaa (vähintään 2,2 metriä) ja jalkakäytävälle myös vähintään 2,5 metriä, jotta ne ovat kunnossapidettävissä. Lisäksi liikennemerkeille ja liikennevalojen painonapeille liittymissä tulee olla riittävästi tilaa. Tässä kohtaa ei kolmitasolle ole riittävästi tilaa, jotta nämä edellä mainitut suunnittelun mitoitusarvot täyttyisivät.

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuun katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannus on yhteensä 1 391 000 euroa, 144 euroa/m² (alv. 0 %).

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 50 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset kasvavat nykyisestä noin 15 000 euroa.

Kadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2021 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Close

This decision was published on 16.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Ask for more info

Anna Tienvieri, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20480

anna.tienvieri@hel.fi