Virkasuhteen täyttäminen, 2 arkkitehdin virkaa, KYMP, palvelut ja luvat –palvelukokonaisuus, rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö

HEL 2020-002852
More recent handlings
§ 2
This decisionmaker is no longer active

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2:den etelätiimin arkkitehdin viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2:den yksikön päällikkö päätti valita etelätiimin arkkitehdin virkaan (034695) ********** 1.6.2020 alkaen 4033,94 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdin virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui
virasta.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 2.-24.3.2020. Ilmoittautumisaika päättyi 24.3.2020 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaistu Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, Safa.fi-sivustolla, Rakennustarkastusyhdistys RTY-sivustolla ja -uutiskirjeessä, Rakennuslehdessä, Helsingin Sanomissa ja Duunitorilla.

Arkkitehdin tehtävänä on kaikkien vaativuusluokkien korjaus- ja uudisrakentamista koskevien hankkeiden ohjaus ja lupakäsittely sekä toimiminen myös päättäjänä korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa 3000kem saakka. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi myös asiakaspalvelua.

Arkkitehdin kelpoisuusehtona on arkkitehdin tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen kielen sekä tyydyttävä ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan työssä tarvitaan syvällistä ja laaja-alaista rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten ja rakennuslainsäädännön tuntemusta sekä kykyä niiden soveltamiseen käytännössä. Lisäksi tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelusta ja/tai muista rakennusvalvontatehtäviin perehdyttävistä töistä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Arkkitehdin virkaa haki hakuajan kuluessa 3 henkilöä. Liitteenä on
hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 3 henkilöä: ********** Hakijoita haastattelivat 6.4.2020 **********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Arkkitehdin tehtävässä korostuu lupakäsittelyprosessin hallinta sekä
asemakaavan ja rakentamissääntöjen tuntemus.

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen perusteella, että arkkitehdin virkaan soveltuu parhaiten **********

Hänen valintaansa puoltaa hänen perehtyneisyys käytännön suunnittelutyöhön, rakentamiseen ja rakennusprojektien läpiviemiseen alusta loppuun saakka uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. Lisäksi hänellä on kokemusta tietomallipohjaisesta suunnittelusta. Mittava, erityisesti uudisrakentamishankkeita sisältävä rakennussuunnittelukokemus antaa hänelle hyvät valmiuden arkkitehdin tehtävään. Haastattelussa hän toi esille pyrkimyksen työssään järjestelmälliseen ja analyyttiseen lähestymistapaan ja kokonaisuuksien hallintaan.

This decision was published on 23.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Salla Mustonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi

Decisionmaker

Salla Mustonen
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-9-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.